Novela katastrálneho zákona účinná od 01.10.2018

Zákon č. 212/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), s účinnosťou od 01.10.2018 priniesol zmeny predovšetkým v rámci centralizácie a elektronizácie katastra, náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania a verejnosti katastrálneho operátu. V tomto článku sa venujeme najvýznamnejším zmenám, ktoré táto novela priniesla.


Čo sa týka návrhu na začatie katastrálneho konania, novela rozšírila okruh povinných údajov, ktoré musí návrh na začatie katastrálneho konania povinne obsahovať. Pri identifikačných údajoch navrhovateľa pribudli údaje ako dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor, teda napríklad číslo pasu, adresa na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti. V prípade, ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky a v návrhu na začatie katastrálneho konania neuvedie adresu na doručovanie v tuzemsku, doručuje okresný úrad písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na webovom sídle príslušného okresného úradu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli okresného úradu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.


Navrhovateľ tiež musí uviesť predmet návrhu a označenie nehnuteľnosti. Nebude už postačovať priložená zmluva, kde je nehnuteľnosť identifikovaná, ako tomu bolo pri predošlej právnej úprave. Ďalej je potrebné označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku. Pozitívom je, že novela odstránila povinnosť prikladania geometrického plánu. Uvedie sa iba číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku. Uvedené sa ale týka iba geometrických plánov, ktoré boli úradne overené od 1.10.2018 a neskôr, teda od účinnosti novely. Ak bol geometrický plán úradne overený do 30. septembra 2018, je potrebné priložiť aj geometrický plán. Pri povinne zverejňovaných zmluvách bude potrebné uviesť miesto a dátum zverejnenia. Je povinné taktiež označiť všetky prílohy. Ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe, od účinnosti novely to bude možné podaním žiadosti o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosti o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky. Táto žiadosť bude prílohou návrhu.


Ak je návrh na začatie katastrálneho konania podaný v listinnej podobe, musí navrhovateľ predložiť prílohy v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.


Novela upravila aj prílohy návrhu na vklad. Novou povinnosťou je čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. Ide o prípady, ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, kedy musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Uvedené ustanovenie obchodného zákonníka sa ale vzťahuje len na akciové spoločnosti. Túto povinnosť má teda iba účastník konania, ktorý je akciovou spoločnosťou. Ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad, je potrebné priložiť k návrhu aj poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi.


Predmetom návrhu na vklad musia byť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Prílohou návrhu na vklad môže byť vždy len jedna zmluva, ktorej obsahom môže byť viac právnych úkonov.


Pokiaľ ide o záznamové konanie, návrh na vykonanie záznamu bude možné od 1.10.2019 podať aj elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle úradu. V takomto prípade vykoná okresný úrad záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu do elektronickej schránky úradu. Taktiež sa skracuje lehota na vykonanie zápisu záznamom pri výmaze záložného práva. Okresný úrad vykoná výmaz záložného práva do piatich pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva. Novela definuje aj prílohy k návrhu na vykonanie záznamu a to verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti. Ak ide o zápis záložného práva, ktoré vzniká zo zákona, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať. Prílohou je taktiež identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v liste vlastníctva a iné listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie. Pokiaľ je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, okresný úrad v takomto prípade bude skúmať, či je alebo nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri nehnuteľností. Ak je na vykonanie záznamu predložené súdne rozhodnutie, ktoré je záväzné pre osobu zapísanú v katastri a priamo sa dotýka jej práva k nehnuteľnosti, okresný úrad vykoná záznam podľa výroku súdneho rozhodnutia. Ak je predložené súdne rozhodnutie, ktoré nie je záväzné pre osobu zapísanú v katastri, okresný úrad záznam nevykoná a o vydaní súdneho rozhodnutia zapíše do katastra poznámku na dobu dvoch mesiacov od jej zápisu a zároveň vyzve toho, komu svedčí právo k nehnuteľnosti podľa súdneho rozhodnutia, aby v dvojmesačnej lehote podal na súde žalobu o určenie práva k nehnuteľnosti. Počas vyznačenia poznámky okresný úrad nemôže vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktorých sa súdne rozhodnutie týka, rozhodnúť o povolení vkladu alebo vykonať záznam. Po podaní žaloby o určenie práva k nehnuteľnosti na súd okresný úrad zmení poznámku na poznámku o začatom súdnom konaní.


Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu už len dodatkom k zmluve a nie doložkou na zmluve, ako sa zmluvy bežne opravovali pred účinnosťou novely, ani ak s tým účastníci súhlasia. Ak je zmluva vyhotovená vo forme notárskej zápisnice, chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti sa opravia v súlade s Notárskym poriadkom. Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra. Ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, okresný úrad zapíše do katastra údaje podľa referenčného registra.


Čo sa týka ustanovenia o verejnosti katastrálneho operátu, zmenou je, že pri nahliadaní do katastrálneho operátu sa rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor sprístupňuje len osobe, ktorej sa rodné číslo alebo iný identifikátor týka. Zákon upravuje tiež, komu je možné poskytnúť údaje o cene nehnuteľností. V zákone je taxatívne vymedzený okruh osôb, ktorým sa poskytujú údaje o cene na požiadanie na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov. Taktiež prístup k listinám uloženým v zbierke listín je obmedzená. Aj pre vlastníka a inú oprávnenú osobu je poskytnutý prístup len k tým zmluvám, verejným listinám a iným listinám, v ktorých vystupujú ako účastníci právneho úkonu alebo ako osoba, ktorej sa verejná listina alebo iná listina bezprostredne týka.


Zavádza sa súpis nehnuteľností, formou ktorého sa môžu poskytnúť údaje z katastra, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej osobe, teda všetky nehnuteľnosti, ktoré jedna osoba vlastní alebo má v správe v rámci celého územia Slovenskej republiky.


Pokiaľ ide o predmet evidencie katastra, stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Predmetom zápisu budú teda iba tie stavby, ktoré sú budovami. Rozostavaná stavba sa do katastra zapíše, ak z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické usporiadanie a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Pri zápise rozostavanej stavby do katastra sa predkladá právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni rozostavanosti.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.