Rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti

V podnikateľskom prostredí sa mnohokrát stáva, že sa Vám dodatočne naskytne možnosť podnikať aj v inej sfére, ako ste doteraz podnikali a z tohto dôvodu potrebujete rozšíriť predmet podnikania Vašej spoločnosti. V nasledovnom článku poukážeme na to, ako postupovať v takýchto prípadoch a ktoré kroky je nutné absolvovať.


Predmet činnosti spoločnosti tvoria buď živnosti, alebo iné činnosti, ktoré nie sú živnosťami a na ich vykonávanie je potrebné získanie oprávnenia podľa osobitného zákona.


Živnosťou v zmysle zákonnej definície, je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.


V prípade, ak sa teda rozhodnete rozšíriť predmety podnikania Vašej spoločnosti, bude ako prvý krok potrebné zvolať valné zhromaždenie, na ktorom spoločníci (akcionári) spoločnosti s potrebnou väčšinou schvália rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti, príp. ak ide o spoločnosť s jediným spoločníkom (akcionárom), je potrebné, aby tento prijal rozhodnutie o rozšírení predmetov podnikania spoločnosti. Z valného zhromaždenia sa vyhotoví zápisnica, príp. rozhodnutie jediného spoločníka (akcionára), ktoré v prípade akciovej spoločnosti musia byť spísané vo forme notárskej zápisnice.


Ďalším krokom je, pokiaľ činnosť, o ktorú máte záujem rozšíriť predmet podnikania Vašej spoločnosti, je živnosťou, podať na príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania ohlásenie živnosti, na základe ktorého úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení buď na:

- voľné živnosti: pri voľných živnostiach nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť. Za každú voľnú živnosť sa hradí okresnému úradu správny poplatok vo výške 5,- EUR. Pri elektronickom podaní sú voľné živnosti bez poplatku.

- remeselné alebo viazané živnosti - ide o druh živností, kedy je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť v podobe dosiahnutého vzdelania alebo praxe. Pri remeselných živnostiach ide o odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore a pri viazaných živnostiach o odbornú spôsobilosť získanú inak. Pri každej jednotlivej remeselnej alebo viazanej živnosti sú zákonom presne určené podmienky, ktoré je potrebné spĺňať pri preukázaní odbornej spôsobilosti. Pokiaľ spoločník alebo člen právnickej osoby odbornú spôsobilosť k danej viazanej alebo remeselnej živnosti nespĺňa, musí spoločnosť ustanoviť inú osobu, ako zodpovedného zástupcu na odborný výkon danej živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere v spoločnosti. To neplatí, ak je ním spoločník alebo člen danej spoločnosti. Čo sa týka správneho poplatku, pri listinnom podaní je vo výške 15,- EUR a pri elektronickom podaní vo výške 7,50 EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť.


Pri vydávaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení, okresný úrad znovu (rovnako, ako pri založení spoločnosti) preveruje bezúhonnosť štatutárneho orgánu spoločnosti a v prípade, ak je ustanovený aj zodpovedný zástupca pre remeselnú alebo viazanú živnosť, okresnému úradu sa preukazuje aj bezúhonnosť tejto osoby. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. V prípade občanov SR postačuje vyplniť potrebné údaje a okresný úrad si sám vyžiada ich výpis z registra trestov. Ak ide o štatutára príp. zodpovedného zástupcu, ktorý je zahraničnou osobou, k ohláseniu živnosti je potrebné predložiť ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, preložený do slovenčiny, pričom zahraničná osoba, ktorá má byť zodpovedným zástupcom, musí mať udelené aj povolenie na pobyt na území SR.


Spoločnosť môže vykonávať nové činnosti už dňom ohlásenia živností na príslušnom okresnom úrade, ak podanie spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní.


Je však potrebné mať na zreteli, že nie všetky činnosti sú živnosťami. V zákone o živnostenskom podnikaní sú demonštratívne vymenované činnosti, ktoré nie sú živnosťami a na ich vykonávanie je potrebné získanie oprávnenia podľa osobitného zákona. Ide napríklad o slobodné povolania ako zdravotnícky pracovník, notár, znalec, ďalej o činnosť bánk, finančných agentov, na ktorú sa vzťahujú licencie vydávané Národnou bankou Slovenska, o nákladnú dopravu nad 3,5t, na výkon ktorej je potrebné vydanie licencie príslušným okresným úradom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a mnohé ďalšie, ktoré nespĺňajú podmienky definície živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní a vydávanie povolenia na ich vykonávanie sa spravuje osobitným zákonom.


Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení príp. povolenia na vykonávanie inej činnosti, je potrebné zapísať nový predmet činnosti do obchodného registra, teda podať na príslušný okresný súd návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do obchodného registra, ktorého prílohou bude:

  • zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti, alebo rozhodnutie jediného spoločníka (akcionára) o zmene spoločenskej zmluvy a schválení rozšírenia predmetu činnosti
  • osvedčenie o živnostenskom oprávnení, alebo iná listina, ktorá preukazuje podnikateľské oprávnenie
  • úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, resp. stanov
  • súdny poplatok, ktorý je v prípade listinného podania vo výške 66,- EUR, v prípade elektronického podania vo výške 33,- EUR.

Zápisom novej činnosti do obchodného registra je zavŕšený proces rozšírenia predmetov podnikania spoločnosti.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.