Vzdanie sa funkcie konateľa s.r.o.

Medzi práva konateľa ako štatutárneho orgánu spoločnosti patrí okrem iného aj vzdanie sa svojej funkcie, nakoľko je výkon funkcie dobrovoľný.


Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti je jednostranným právnym úkonom, ktoré musí byť vyhotovené buď v písomnej forme s úradne osvedčeným podpisom a adresované spoločnosti, alebo je vzdanie sa funkcie možné uskutočniť aj priamo na valnom zhromaždení spoločnosti, a to ústnym vyhlásením, ktoré bude premietnuté do zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti.


Pokiaľ sa doručuje spoločnosti vyhlásenie o vzdaní sa funkcie písomne, platí tzv. teória dôjdenia, to znamená, že ak by bola spoločnosť nekontaktná, nepreberala by zásielky, oznámenie sa považuje za doručené v okamihu, keď sa listová zásielka dostala do dispozičnej sféry spoločnosti. Teda nie je dôležité, či zásielku spoločnosť reálne prevzala, ale či mala možnosť ju prevziať. Pre preukázanie fikcie doručenia je potrebné zdokladovať podací lístok alebo iné potvrdenie z pošty, podľa ktorého sa zásielka mala dostať do dispozície spoločnosti. Tento deň sa bude považovať za deň doručenia zásielky.


Obchodný zákonník ustanovuje v prípade vzdania sa funkcie konateľa povinnosť príslušného orgánu spoločnosti do troch mesiacov ustanoviť nového konateľa. Odlišnosť v prípade účinnosti vzdania sa funkcie závisí od spôsobu vzdania sa funkcie. Pokiaľ sa konateľ vzdal svojej funkcie priamo na valnom zhromaždení spoločnosti, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite, teda funkcia konateľa zaniká dňom oznámenia na valnom zhromaždení ústne alebo písomne.


V ostatných prípadoch je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia valného zhromaždenia. To znamená, že ak bolo napríklad oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa doručené spoločnosti písomne a nie vyhlásené priamo na valnom zhromaždení, účinnosť vzdania sa funkcie konateľa bude zhodná až s dátumom prvého zasadnutia valného zhromaždenia, nie s dátumom doručenia oznámenia. Ak valné zhromaždenie nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto trojmesačnej lehoty. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je konateľ, ktorý sa vzdal funkcie povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.


Ďalším potrebným krokom je výmaz konateľa z obchodného registra. Výmaz konateľa má iba deklaratórny charakter, to znamená, že funkcia konateľa nekončí až jeho výmazom z obchodného registra, ale vzdanie sa funkcie konateľa je účinné skôr a to buď okamžite dňom vyhlásenia na valnom zhromaždení, odo dňa prvého valného zhromaždenia, alebo od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov od doručenia oznámenia, v prípade že by valné zhromaždenie do troch mesiacov od doručenia oznámenia nezasadlo.


V prípade ak v dôsledku vzdania sa funkcie konateľa spoločnosť nemá iného konateľa a bývalý konateľ už nemá oprávnenie podať v mene spoločnosti návrh na svoj výmaz z obchodného registra, výmaz konateľa z obchodného registra sa dá dosiahnuť iniciovaním konania o zosúladenie údajov v zmysle § 289 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, na základe ktorého sa má dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov môže podať každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú. Súdu je potrebné listinnými dôkazmi hodnoverne preukázať, že funkcia konateľa zanikla a presný deň zániku funkcie.


Ďalej platí, že ak jediný štatutárny orgán spoločnosti nie je zapísaný do obchodného registra do 60 dní od uplynutia trojmesačnej lehoty, je ten, kto funkciu jediného štatutárneho orgánu spoločnosti vykonával naposledy, povinný podať do 30 dní návrh na zrušenie spoločnosti.


V opačnom prípade, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti, súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti. To znamená, že podľa zákona nemôže byť spoločnosť bez konateľa po dobu dlhšiu ako tri mesiace, teda nielen v záujme spoločnosti, ale aj v záujme štátu je ustanovenie efektívne konajúcich štatutárnych orgánov počas existencie spoločnosti, nakoľko uvedený problém súvisí okrem iného aj s ustanoveniami o spoločnosti v kríze, pri ktorej je ustanovená zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za hroziaci úpadok spoločnosti.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.