Založenie akciovej spoločnosti

Akciovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku. Akcia môže byť vydaná v listinnej alebo v zaknihovanej podobe a môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná aj ako zaknihovaná a akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná.


Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným, kde spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, akcionár za záväzky spoločnosti neručí. Akcionári nie sú osobne angažovaní na riadení spoločnosti a nemôžu konať v jej mene. Akcionár ale môže byť zvolený do funkcie člena alebo predsedu predstavenstva. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo môže tvoriť predseda predstavenstva, alebo predseda spolu s členmi predstavenstva. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada sa v akciovej spoločnosti zriaďuje povinne a musí mať minimálne troch členov.


Akciovú spoločnosť je možné založiť dvoma spôsobmi. Simultánnym (jednorázovým) alebo sukcesívnym (postupným) založením. Pri sukcesívnom – postupnom založení ide o založenie akciovej spoločnosti výzvou na upisovanie akcií. Výzvou na upisovanie akcií sa myslí zverejnenie výzvy voči okruhu vopred neurčených osôb a vytvorenie základného imania prevyšujúceho vklady zakladateľov. Zabezpečuje sa prostredníctvom výzvy, ktorá sa musí vhodným spôsobom uverejniť, napríklad v dennej tlači a musí obsahovať údaje uvedené v zakladateľskej zmluve. Pri simultánnom založení sa zakladatelia dohodnú, že upíšu celé základné imanie spoločnosti a založia súkromnú akciovú spoločnosť.


Za vklad akcionára sa považuje súčet menovitých hodnôt všetkých akcií, ktoré akcionár upísal. Pri akciovej spoločnosti nie je zákonom predpísaná minimálna výška vkladu akcionára. Jedinou požiadavkou na základe Obchodného zákonníka je vyjadrenie menovitej hodnoty akcie kladným celým číslom. Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, pokiaľ je právnickou osobou, inak minimálne dve fyzické osoby. Ak spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí zakladatelia, uzavrú zakladateľskú zmluvu, ak jeden zakladateľ, nahrádza zakladateľskú zmluvu zakladateľská listina. Jediný akcionár sa povinne zapisuje do obchodného registra, viacerí akcionári sa do obchodného registra nezapisujú, čo je výhodou z pohľadu anonymity akcionárov. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy a zakladateľskej listiny je návrh stanov.


Zakladateľská zmluva musí obsahovať obchodné meno, sídlo a predmet podnikania spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratku „akc. spol.“ príp. skratku „a. s.“. Pri výbere obchodného mena spoločnosti je potrebné dbať na nezameniteľnosť resp. zhodu s už existujúcimi obchodnými menami spoločností, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri. Jednak by išlo o nekalú súťaž v podobe vyvolania nebezpečenstva zámeny a hroziaci súdny spor, ale hlavne by obchodný register dané obchodné meno odmietol zapísať z dôvodu zhody s už existujúcim obchodným menom zapísaným v obchodnom registri.


V závislosti od toho, čomu sa bude Vaša spoločnosť venovať, je potrebné v zakladateľskej zmluve uviesť predmet činnosti spoločnosti. Príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania na základe toho vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení buď na:


- voľné živnosti - pri voľných živnostiach nie je potrebné preukazovať odbornú spôsobilosť. Za každú voľnú živnosť sa hradí okresnému úradu správny poplatok vo výške 5,- EUR. Pri elektronickom podaní sú voľné živnosti bez poplatku,


- remeselné alebo viazané živnosti - ide o druh živností, kedy je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť v podobe dosiahnutého vzdelania alebo praxe. Správny poplatok je vo výške 15,- EUR za každú viazanú alebo remeselnú živnosť, v prípade elektronického podania je vo výške 7,50,- EUR.


Obchodnému registru sa predkladá k preukázaniu sídla spoločnosti buď súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti, alebo nájomná zmluva. V prípade, že nedisponujete nehnuteľnosťou, je možné zriadiť si tzv. virtuálne sídlo spoločnosti.


Ďalej sa musí uviesť v zakladateľskej zmluve navrhované základné imanie. Minimálna zákonná požiadavka na výšku základného imania akciovej spoločnosti je 25 000,- EUR, s výnimkou akciových spoločností, pri ktorých je výška ich základného imania upravená osobitným zákonom (banky, poisťovne). Je to výhodou z pohľadu prezentácie spoločnosti navonok, nakoľko predstavuje ochranu veriteľov akciových spoločností v podobe zdroja uspokojenia veriteľov v prípade porušenia záväzkov spoločnosti, keďže akcionári nezodpovedajú za záväzky spoločnosti. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania. Na základe zákona o obmedzení platieb v hotovosti je hotovostná úhrada možná len do výšky maximálne 5 000,- EUR pri platbách medzi právnickými osobami a do 15 000,- EUR pri platbách medzi fyzickými osobami. Na základe uvedeného je preto potrebné splatiť základné imanie akciovej spoločnosti vkladom na účet v banke, uvedené sa však obchodnému registru nepreukazuje.


Akciová spoločnosť je povinná podľa Obchodného zákonníka vytvárať rezervný fond už pri vzniku spoločnosti vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania.


V zakladateľskej zmluve je potrebné uviesť taktiež emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva. Emisný kurz akcie (t. j. peňažné vyjadrenie ceny, za ktorú sa akcia predáva) nemôže byť nižší ako je menovitá hodnota akcie. Ďalšou povinnou náležitosťou je počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia, určenie správcu vkladov a predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom.


Pri založení spoločnosti na základy výzvy na upisovanie akcií je potrebné uviesť aj čas a miesto upisovania akcií, postup pri upísaní akcií prevyšujúcich navrhované základné imanie, najmä určenie, či zakladatelia po upísaní navrhovaného základného imania umožnia upisovanie ďalších akcií, miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a jej výšky a spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov.


Pri podaní návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa platí súdny poplatok vo výške 750,- EUR. Pri elektronickom podaní sa výška súdneho poplatku kráti na polovicu.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.