Európska spoločnosť – Societas Europaea

Európska spoločnosť je akciovou spoločnosťou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra podľa osobitného zákona. Právna úprava európskej spoločnosti je obsiahnutá v nariadení Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) a na Slovensku sa riadi zákonom č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a ustanoveniami o akciovej spoločnosti podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


Najväčšou výhodou európskej spoločnosti je možnosť zmeny sídla v rámci členských krajín Európskej únie bez toho, aby musela spoločnosť zaniknúť. Podnikateľ si tak môže vybrať a meniť vhodný právny systém krajiny v rámci členských štátov EÚ. Rozhodnutie o preložení nemožno prijať pred uplynutím dvoch mesiacov od uverejnenia jeho návrhu. Premiestnenie sídla je možné za predpokladu, že spoločnosť nie je v konaní o zrušení, nie je v likvidácii, nie je vyhlásený konkurz, ani platobne neschopná.


Čo sa týka založenia spoločnosti, minimálna požadovaná výška základného imania je 120 000,- EUR a je rozvrhnuté na určitý počet akcií. Európska spoločnosť vytvára už pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania.


Zakladajúcim dokumentom sú stanovy európskej spoločnosti. Európsku spoločnosť je možné založiť nasledovnými spôsobmi:


Fúziou, na základe ktorej ide o zlúčenie aspoň dvoch akciových spoločností z rôznych krajín EÚ, ktoré majú sídlo na území Európskej únie a prevedú svoje práva na existujúcu spoločnosť, z ktorej sa stane európska spoločnosť.


Splynutím aspoň dvoch akciových spoločností, z rôznych krajín EÚ, ktoré majú sídlo na území EÚ a prevedú svoje práva na novovzniknutú spoločnosť, z ktorej sa stane európska spoločnosť.


Vytvorením európskej holdingovej spoločnosti, ktorú môžu vytvoriť minimálne dve kapitálové spoločnosti, ktoré sa spravujú právom iného členského štátu, alebo majú minimálne dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inej krajine EÚ a týmto sa stanú dcérskymi spoločnosťami novovzniknutej európskej spoločnosti.


Vytvorením dcérskej európskej spoločnosti aspoň dvoma subjektmi z rôznych krajín EÚ, alebo ak subjekty majú aspoň dva roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku v inej krajine Európskej únie.


Založením dcérskej európskej spoločnosti už existujúcou európskou spoločnosťou. Na základe tohto spôsobu môže založiť už existujúca slovenská európska spoločnosť novovzniknutú európsku spoločnosť.


Transformáciou – teda zmenou právnej formy akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť, pričom musí ísť o akciovú spoločnosť, ktorá mala aspoň dva roky dcérsku spoločnosť z iného členského štátu EÚ.


Pokiaľ ide o správu a riadenie európskej spoločnosti, rozoznávame dve formy riadenia európskej spoločnosti a to prostredníctvom jednostupňového (monistického) systému, alebo dvojstupňového (dualistického) systému.


Pri jednostupňovom systéme riadenia je štatutárnym orgánom Správna rada, ktorá má minimálne troch členov a riadi činnosť európskej spoločnosti, teda má riadiace aj dozorné funkcie. Správna rada môže poveriť konaním v mene európskej spoločnosti jedného alebo viacerých výkonných riaditeľov, ktorí vykonávajú pôsobnosť obchodného vedenia spoločnosti. Volí a odvoláva ich správna rada. Ak európska spoločnosť nemá zvoleného výkonného riaditeľa, vykonáva pôsobnosť výkonného riaditeľa správna rada.


Pri dvojstupňovom systéme riadenia, na rozdiel od jednostupňového systému, sú riadiace a dozorné funkcie rozdelené medzi predstavenstvo a dozornú radu. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, na ktorý dohliada dozorná rada. Funkcia člena predstavenstva je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady.


Jednostupňový a dvojstupňový systém majú spoločný výkonný orgán spoločnosti – Valné zhromaždenie spoločnosti.


V európskej spoločnosti je na rozdiel od akciovej spoločnosti možná aj participácia zamestnancov na jej riadení, teda majú možnosť pôsobiť na rozhodovanie orgánov európskej spoločnosti. Pri zakladaní európskej spoločnosti musí byť táto skutočnosť špecifikovaná v stanovách spoločnosti. Ide najmä o právo na informovanie a prerokovanie, a ak tak ustanoví dohoda o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov európskej spoločnosti, aj o právo voliť alebo byť volený, vymenovať, alebo odporúčať, alebo nesúhlasiť s voľbou alebo vymenovaním členov správnej rady európskej spoločnosti alebo dozornej rady európskej spoločnosti. Na základe dohody o spôsobe a rozsahu účasti zamestnancov na riadení európskej akciovej spoločnosti zastupuje zamestnancov Výbor zamestnancov.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.