Jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie je od januára 2017 novou právnou formou obchodnej spoločnosti. Ide o spoločnosť, ktorá je kombináciou charakteristických znakov s. r. o. a akciovej spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie jednoduchá spoločnosť na akcie alebo skratku j. s. a.


Jednoduchú spoločnosť na akcie, na rozdiel od akciovej spoločnosti, kde je podmienka založenia minimálne dvomi fyzickými osobami alebo jednou právnickou osobou, môže založiť aj iba jedna fyzická osoba. Zakladateľská listina musí byť spísaná vo forme notárskej zápisnice. Spoločnosť na rozdiel od akciovej spoločnosti nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu určiť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov na rozdiel od akciovej spoločnosti, kde musí byť menovitá hodnota akcií vyjadrená celým číslom a taktiež pri ostatných typoch obchodných spoločností je na rozdiel od j. s. a. zákonom stanovená minimálna výška základného imania. Uvedené však môže spôsobiť aj nevýhodu, nakoľko sa spoločnosť s jedno eurovým základným imaním môže ľahko dostať do režimu krízy.


Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami, na základe ktorých je možné napríklad obmedziť alebo rozšíriť rozsah nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku, určiť počet hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania, alebo rozsah práva na poskytovanie informácií o spoločnosti. Na základe uvedeného sa môžu vydať napríklad aj akcie bez hlasovacieho práva, nakoľko spoločnosť môže vydávať akcie, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, pričom uvedené platí, len ak je aspoň s jednou akciou spoločnosti spojené hlasovacie právo. Spoločnosť môže taktiež nadobúdať vlastné akcie, ak ide o nadobudnutie akcií za účelom ich prevodu na zamestnancov, alebo na fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, ktorých výsledky činnosti pre spoločnosť sú predmetom práv duševného vlastníctva.


V zmysle Obchodného zákonníka sa s akciami jednoduchej spoločnosti na akcie spája právo podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou. Rozsah práv akcionára je tým podstatne užšie určený ako pri akciovej spoločnosti, čím zákon prenecháva spoločnosti voľnosť na napríklad emitovanie akcií s osobitnými právami špecifikovanými vyššie.


Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a znieť len na meno na rozdiel od akciovej spoločnosti, kde je možné vydať aj listinné akcie. V tom prípade je po vzniku spoločnosti potrebné požiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR o vydanie LEI kódu (Legal Entity Identifier), ktorý je 20 miestnym alfanumerickým medzinárodným identifikátorom právnickej osoby vydaným v súlade s medzinárodnou normou, ďalej vydanie ISIN kódu (International Securities Identification Number), ktorý identifikuje emisie cenných papierov, vytvoriť majetkové účty u obchodníka s cennými papiermi pre jednotlivých akcionárov a následne podať žiadosť o registráciu o zaknihovanie akcií na Národnom centrálnom depozitári cenných papierov.


Čo sa týka orgánov spoločnosti, sú nimi valné zhromaždenie, predstavenstvo a na rozdiel od akciovej spoločnosti nie je povinnosť zriaďovať dozornú radu, ktorá musí byť v akciovej spoločnosti trojčlenná. V prípade potreby ale môžu stanovy určiť, že sa dozorná rada zriaďuje.


Špecifickým charakteristickým znakom pre jednoduchú spoločnosť na akcie je aj možnosť uzavretia tzv. akcionárskej dohody, ktorá je pri tomto type spoločnosti priamo regulovaná Obchodným zákonníkom. Akcionárske dohody sú tajné a nie je povinnosť ich zverejňovať ani zakladať do Zbierky listín. V rámci ustanovení o jednoduchej spoločnosti na akcie je možné zriadiť prostredníctvom akcionárskej dohody dojednania medzi akcionármi ako právo pridať sa k prevodu akcií (tag –along), právo požadovať prevod akcií (drag – along) a právo požadovať nadobudnutie akcie (shootout). Väčšinou sa uvedené inštitúty využívajú na nastavenie fungovania medzi spoločnosťou a investorom. S jednou akciou môže byť spojené len jedno z uvedených práv z dôvodu zamedzenia konfliktu viacerých práv. Tieto práva je možné dojednať ako registrované alebo neregistrované. Pri registrovaných právach ide o práva, ktoré sa viažu na konkrétne akcie spoločnosti, vyžaduje sa na ich zriadenie notárska zápisnica a v prípade registrácie posilňujú účinky voči tretím osobám. Registrácia sa vykonáva do registra práv vedeného Centrálnym depozitárom cenných papierov.


Právo pridať sa k prevodu (tag – along) sa využíva zväčša pre minoritného akcionára a oprávňuje ho previesť svoje akcie zároveň s akciami iného - povinného akcionára na tretiu osobu za rovnakých podmienok. V prípade porušenia si môže oprávnený akcionár uplatňovať svoje právo voči povinnému akcionárovi aj voči tretej osobe. Právo mu zostáva zachované aj v prípade jeho neuplatnenia, teda nezanikne ak si ho oprávnený neuplatní. Ak sa uvedené právo neregistruje, oprávnený bude mať právo uplatniť si tag –along iba voči povinnému a právo zanikne, ak si ho oprávnený neuplatní do jedného roka od prevodu akcií povinného na tretiu osobu. Samotné právo tag –along zostáva zachované.


Právo požadovať prevod akcií (drag – along) sa väčšinou používa v prípade majoritného akcionára, ktorý môže požadovať od iného akcionára, aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol aj svoje akcie na tretiu osobu. Ak je drag – along registrované, oprávnený akcionár môže previesť akcie povinného akcionára na tretiu osobu len ak je kúpna cena pre povinného akcionára zložená do notárskej úschovy.


Právo požadovať nadobudnutie akcií (shootout) oprávňuje akcionára určiť cenu jednej akcie a žiadať od povinného akcionára, aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu.


Pokiaľ ide o zrušenie jednoduchej spoločnosti na akcie, špecifikom pre túto právnu formu obchodnej spoločnosti je, že môže byť zrušená okrem dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku aj z dôvodov uvedených v zakladateľskej listine alebo v stanovách, ktoré si môžu určiť akcionári.


Čo sa týka zmeny právnej formy, jednoduchá spoločnosť na akcie môže zmeniť právnu formu len na akciovú spoločnosť, pričom obchodná spoločnosť alebo družstvo nemôžu zmeniť právnu formu na jednoduchú spoločnosť na akcie.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.