Konkurz obchodnej spoločnosti

Pokiaľ vlastníte obchodnú spoločnosť, v ktorej evidujete záväzky, je potrebné brať zreteľ na ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii a niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, z ktorých podnikateľom vyplývajú povinnosti pri úpadku spoločnosti.


Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný, alebo predĺžený. Predlžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov vyplývajúca z účtovníctva presahuje hodnotu jeho majetku. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.


Spoločnosť je povinná predchádzať úpadku a vykonať dostatočné opatrenia na jeho odvrátenie. Ak však spoločnosť už spĺňa vyššie uvedené podmienky, teda je v predĺžení, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo likvidátor, sú v mene dlžníka povinní, podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní, od kedy sa dozvedeli alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o predĺžení spoločnosti.


V prípade nesplnenia uvedenej povinnosti hrozí sankcia v podobe zmluvnej pokuty, ktorá sa považuje za dohodnutú zo zákona, a to medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, vo výške 12.500,- EUR. Povinnosť zaplatiť pokutu vznikne štatutárnemu orgánu, ak je štatutárov viac, povinnosť vznikne každému z nich. Táto pokuta sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Dohoda medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná a spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Pričom povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa nepovažuje za splnenú, ak súd konkurzné konanie zastavil z dôvodu späťvzatia návrhu alebo súd návrh na vyhlásenie konkurzu odmietol.


Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať aj veriteľ spoločnosti. Pokiaľ ide o podanie návrhu veriteľom, musí peňažnú pohľadávku, ktorú eviduje po lehote splatnosti viac ako 30 dní, preukázať odôvodnenou platobnou neschopnosťou dlžníka a to buď so súhlasom dlžníka listinou o uznaní záväzku podpísanou dlžníkom s úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatným rozhodnutím súdu.


Pokiaľ návrh na vyhlásenie konkurzu podáva dlžník, k návrhu je povinný pripojiť zoznam svojho majetku, zoznam svojich záväzkov a zoznam svojich spriaznených osôb a zákonom vyžadované účtovné závierky, prípadne správy audítora. Zoznam majetku sa predkladá z dôvodu, aby predbežný správca mohol posúdiť, či je majetok dlžníka postačujúci na úhradu nákladov konkurzu.


Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.659,70 EUR. Návrh je potrebné podať písomne s úradne osvedčeným podpisom, spolu s dokladom o úhrade.


Ak súd zistí, že návrh nespĺňa potrebné náležitosti, navrhovateľa nevyzýva na opravu, ale návrh bez ďalšieho odmietne. Preto je vhodné na tento úkon poveriť advokáta. Ak návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Konkurzné konanie teda začína až zverejnením uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku, nakoľko sú so začatím konkurzného konania spojené hmotnoprávne aj procesné účinky. Ide o účinky obmedzujúce dlžníka a to povinnosť obmedziť výkon svojej činnosti len na bežné právne úkony, teda dlžník nesmie neobmedzene nakladať so svojim majetkom, ani sa neobmedzene zaväzovať pod sankciou odporovateľnosti. Účinky, ktoré obmedzujú práva veriteľov sú vyňatie dlžníkovho majetku spod pôsobnosti exekučných predpisov, teda zákaz exekúcie a zákaz a prerušenie výkonu niektorých zabezpečovacích práv viažúcich sa k dlžníkovmu majetku.


Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Tu súd neskúma úpadok, nakoľko sa predpokladá, respektíve je to rozhodnutie dlžníka v rámci ukončenia činnosti spoločnosti. Skúma sa zoznam majetku a účtovné závierky kvôli prevereniu, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.


Pokiaľ návrh na vyhlásenie konkurzu podal veriteľ, je potrebné preukázať platobnú neschopnosť dlžníka. Ak má dlžník záujem zabrániť vyhláseniu konkurzu a docieliť zastavenie konkurzného konania, má to umožnené, nakoľko veriteľský návrh sa doručuje aj dlžníkovi spolu s výzvou na vyjadrenie a doručenie zoznamu záväzkov, bankových účtov, zoznamu o stave hotovosti a zoznamu pohľadávok. Súd zastaví konkurzné konanie, ak dlžník v čase do vyhlásenia konkurzu preukáže, že zaplatil všetky splatné pohľadávky veriteľov, ktorí sú účastníkmi konkurzného konania.


Konkurzné konanie sa končí zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku a začína sa nová časť nazývaná konkurz. Najvýznamnejšími účinkami konkurzu sú obmedzenie dlžníkových majetkových dispozičných oprávnení, ktoré prechádzajú na správcu, ktorý tieto práva vykonáva pod dohľadom súdu a veriteľských orgánov. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom a musí počas celého konkurzu používať obchodné meno s dodatkom ,,v konkurze“.


Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty a jednom na súde, pričom správcovi musí byť doručená do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Na prihlášku sa ale prihliada aj vtedy, ak ju veriteľ doručí neskôr, ale v tom prípade nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.


Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu výťažku. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty, zabezpečenú pohľadávku na základe rozvrhu z oddelenej podstaty. Teda veritelia, ktorí si zabezpečili svoje záväzky napríklad vecným ručením, budú mať k určitým majetkovým hodnotám podliehajúcim konkurzu prednostný nárok spočívajúci v tom, že budú z nich uspokojovaní prednostne pred inými veriteľmi. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.


Po speňažení majetku správcom, správca vydá konečný rozvrh výťažku. Po jeho splnení súd rozhodne o zrušení konkurzu.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.