Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod?

V spojitosti s registrom partnerov verejného sektora a najnovšie aj v obchodnom registri sa stretávame s pojmom konečný užívateľ výhod a jeho identifikáciou. Kto sa považuje za konečného užívateľa výhod Vám pomôže určiť nasledovný článok.


Konečného užívateľa výhod právnickej alebo fyzickej osoby je potrebné identifikovať pri zápise v registri partnerov verejného sektora prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá uskutočňuje verifikáciu. Údaje konečného užívateľa výhod sú v registri partnerov verejného sektora verejné.


Konečného užívateľa výhod je potrebné uvádzať aj pri zápise spoločnosti do obchodného registra. V tomto prípade sú ale údaje o konečnom užívateľovi výhod neverejné a poskytnuté iba orgánom verejnej moci, povinným osobám a osobám, ktoré preukážu legitímny záujem, teda napríklad finančnej polícii, ministerstvu financií, Národnej banke Slovenska, Národnému bezpečnostnému úradu, súdom, správcovi dane, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov. Pri zápise konečných užívateľov výhod do obchodného registra súd nevyžaduje doloženie listín, z ktorých vyplýva identifikácia konečného užívateľa výhod a uvedený zápis nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.


Konečným užívateľom výhod je podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.


Účelom identifikácie konečného užívateľa výhod je odkrytie vlastníckej štruktúry právnickej osoby. Ide o faktické podieľanie sa na podnikaní, teda o podieľanie sa na podnikaní na základe akejkoľvek dohody alebo blízkych osobných a rodinných väzieb. Na základe uvedeného sa teda identifikujú aj ekonomickí vlastníci spoločnosti. Nominovaný spoločník sa napríklad nepovažuje za konečného užívateľa výhod, nakoľko je iba formálne uvedený ako držiteľ obchodného podielu a nie je reálnym spoločníkom, v prospech ktorého je podiel na základnom imaní držaný.


Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže mať zapísaných viacerých konečných užívateľov výhod a každý môže byť zapísaný z iného dôvodu. Ide najmä o osoby, ktoré majú podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach právnickej osoby, alebo na jej základnom imaní (spoločník, tichý spoločník), alebo osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, iné skupiny osôb, ktoré spoločnosť ovládajú, alebo osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti.


Konečnými užívateľmi výhod sú fyzické osoby nielen s priamym podielom na základnom imaní a hlasovacích právach, ale aj s tzv. nepriamym podielom, teda podielom, ktorý je v držbe inej právnickej osoby. Ide napríklad o situáciu, ak je v spoločnosti, ktorá žiada o zápis v registri partnerov verejného sektora, spoločníkom právnická osoba s istým obchodným podielom, ale v tejto právnickej osobe má obchodný podiel fyzická osoba. Uvedená fyzická osoba má týmto nepriamy podiel aj v spoločnosti, ktorá žiada o zápis v registri partnerov verejného sektora.


Čo sa týka hospodárskeho prospechu z podnikania spoločnosti, je ním myslené právo na plnenie vo forme časti z obratu spoločnosti. Súčasne je potrebné skúmať, či za uvedené plnenie fyzická osoba poskytla primerané protiplnenie. Teda či získala hospodársky prospech za trhových podmienok. Ak ho získala bez primeraného protiplnenia, teda plnenia v bežnom rozpätí porovnateľných plnení dostupných na trhu v čase, keď uvedený nárok vznikol, musí sa považovať za konečného užívateľa výhod.


Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod danej právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. V pripravovanej novele zákona o registri partnerov verejného sektora sa uvažuje o upustení od konkretizácie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu vzhľadom na ich množstvo a vzťah k právnickej osobe.


Ak ide o fyzické osoby, ktoré konajú na základe dohody alebo zmluvy o spoločnom postupe, je možné ich zapísať ako konečných užívateľov výhod za predpokladu, že ide o najmenej dve a najviac desať fyzických osôb, u ktorých sa spoločné postavenie na podnikaní, riadení alebo kontrole právnickej osoby vykonáva spoločným postupom v takom rozsahu, ako fyzická osoba, ktorá kritériá na konečného užívateľa výhod spĺňa.


Pri štátnom podniku alebo právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku nie je potrebné určiť konečného užívateľa výhod. Do registra partnerov verejného sektora sa zapíšu členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.