Likvidácia spoločnosti

Máte záujem ukončiť činnosť spoločnosti a neviete ako na to ? Potrebujete zrušiť spoločnosť, ktorá nevykonáva žiadnu činnosť ? V nasledovnom článku sa dozviete, akým spôsobom je možné danú situáciu vyriešiť.

Likvidácia predstavuje jeden zo zákonných spôsobov zrušenia spoločnosti. Mnohé spoločnosti tento proces odkladajú, aj keď dlhodobo nevykonávajú žiadnu podnikateľskú činnosť, nakoľko sa boja administratívnej záťaže, ktorá je s procesom spojená. Pokiaľ Vaša spoločnosť v účtovníctve neeviduje žiadne záväzky, respektíve má dostatok majetku na ich vysporiadanie, likvidácia je pre Vás ideálnym spôsobom zrušenia spoločnosti, nakoľko po splnení uvedenej podmienky patrí k jedným z najefektívnejších spôsobov zrušenia.

Likvidáciu podľa Obchodného zákonníka vykonáva štatutárny orgán spoločnosti ako likvidátor, ak zákon neustanovuje, alebo spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak.Ako celý proces prebieha?


  • Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie, vymenovanie likvidátora spoločnosti – spoločnosť vo forme valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka schváli zrušenie spoločnosti a vymenuje likvidátora spoločnosti, ktorým je zväčša štatutárny orgán spoločnosti.
  • Podanie návrhu na zápis zmeny do obchodného registra – ide o zápis vstupu spoločnosti do likvidácie a zápis vymenovaného likvidátora spoločnosti v obchodnom registri.
  • Mimoriadna účtovná závierka – likvidátor je povinný zostaviť a podať na príslušnému správcovi dane mimoriadnu účtovnú závierku ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.
  • Zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom vestníku – likvidátor je podľa Obchodného zákonníka povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Zároveň je povinný zverejniť v Obchodnom vestníku, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky v lehote aspoň troch mesiacov.
  • Mimoriadna účtovná závierka – likvidátor je po uplynutí lehoty na zverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie povinný zostaviť a podať príslušnému správcovi dane ďalšiu mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie do skončenia likvidácie. Deň skončenia likvidácie určí jediný spoločník príp. valné zhromaždenie spoločnosti svojím rozhodnutím.
  • Vyžiadanie súhlasu s výmazom spoločnosti z obchodného registra od správcu dane, obce a mestskej časti za správcu dane sa považuje daňový úrad, mesto, mestská časť a colný úrad. K žiadosti o súhlas daňového úradu je spoločnosť povinná predložiť aj dokumenty ako mimoriadna účtovná závierka s daňovým priznaním, návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie a rozhodnutie jediného spoločníka príp. valného zhromaždenia spoločnosti o schválení účtovnej závierky. Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej k 01.09.2018 je určená povinnosť skúmať aj nedoplatky spoločnosti na Sociálnej poisťovni. Pokiaľ spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje.
  • Podanie návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra – po vydaní súhlasov daňového úradu, colného úradu, obce a mestskej časti je možné celý proces zavŕšiť podaním návrhu na výmaz spoločnosti z príslušného obchodného registra.

Keďže počas celého procesu likvidácie je potrebné splniť vyššie uvedený rad povinností, ktoré sú právne a časovo náročné, stačí ak likvidátor Vašej spoločnosti splnomocní našu advokátsku kanceláriu na zastupovanie vo veci všetkých úkonov súvisiacich s likvidáciou spoločnosti a náš tím Vám zabezpečí celý proces likvidácie od vstupu spoločnosti do likvidácie až po výmaz spoločnosti z obchodného registra. Uvedený proces likvidácie sa dá zvládnuť za 5 až 7 mesiacov.

V prípade záujmu a otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.