Nákladná cestná doprava a udelenie povolenia

Pokiaľ máte záujem podnikať v oblasti nákladnej cestnej dopravy, je potrebné, aby ste boli informovaní o procese jej registrácie. Čo sa týka nákladnej cestnej dopravy vykonávanej vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla, tá je voľnou živnosťou, to znamená, že nemusíte preukazovať odbornú spôsobilosť a odbor živnostenského podnikania Vám vydá pre túto činnosť živnostenské osvedčenie. Ak však máte záujem podnikať v oblasti nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony a v oblasti medzinárodnej prepravy tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu, je potrebné požiadať príslušný úrad o vydanie povolenia, nakoľko uvedená činnosť nie je živnosťou.


Vydanie povolenia na nákladnú cestnú dopravu sa spravuje osobitným zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009. V prvom rade každý podnikateľ, ktorý je žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy musí byť zapísaný v obchodnom registri, to v danom prípade platí aj pre živnostníkov. Žiadosť o udelenie povolenia sa podáva na príslušný okresný úrad (odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) v sídle kraja. K podaniu žiadosti na udelenie povolenia na výkon povolania nákladnej cestnej dopravy, alebo na vydanie licencie Spoločenstva (ak má spoločnosť záujem vydať aj povolenie na medzinárodnú dopravu, ale v praxi sa obe žiadosti podávajú naraz), je potrebné splniť viacero podmienok.


Prvou povinnou prílohou je fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy. Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov. Ak je prevádzkovateľom cestnej dopravy právnická osoba, túto požiadavku musia spĺňať členovia jej štatutárneho orgánu a vedúci dopravy. Žiadosť o vydanie osvedčenia pre vedúceho dopravy je potrebné podať na príslušný okresný úrad v sídle kraja príslušného podľa trvalého pobytu vedúceho dopravy. Odborná spôsobilosť sa preukazuje skúškou pred komisiou pozostávajúcej z písomnej a ústnej časti. To znamená, že spoločnosť musí preukázať odbornú spôsobilosť prostredníctvom vedúceho dopravy, ktorý vlastní osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Týmto osvedčením musí disponovať osoba, ktorá je skutočne spojená s podnikom napríklad ako konateľ, zamestnanec (prikladá sa aj pracovná zmluva) alebo spoločník (musí mať minimálne 15% obchodný podiel). Vedúci dopravy musí byť bezúhonný, je preto potrebné k žiadosti pripojiť aj jeho výpis z registra trestov a výpis z registra trestov podniku ako právnickej osoby, ak je žiadateľ právnickou osobou. Register dopravcov a odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave vedie Ministerstvo dopravy a výstavby SR a je dostupný na jeho webovom sídle. Vedúci dopravy môže riadiť dopravné činnosti najviac v štyroch rozličných podnikoch vykonávaných s vozidlovým parkom, v ktorom je najviac 50 vozidiel.


Ďalšou podmienkou je preukázanie finančnej spoľahlivosti, ktorého cieľom je, aby podnik bol neustále schopný plniť svoje finančné záväzky počas celého obdobia podnikania. Finančná spoľahlivosť sa preukazuje buď základným imaním alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku, ak ide o podnik, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, alebo ak ide o podnik starší, na základe účtovnej závierky, v ktorej sa skúma vlastné imanie podniku. Postačuje taktiež banková záruka alebo poistenie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania. Od toho, koľko vozidiel bude podnik na podnikanie používať, je potrebné odvíjať výšku finančného krytia. Pričom na jedno používané vozidlo je požiadavka 9 000,- EUR, na každé ďalšie používané vozidlo je požiadavka ďalších 5 000,- EUR. Napríklad podnik, ktorý bude používať na podnikanie tri vozidlá, bude na základe uvedeného musieť disponovať základným príp. vlastným imaním, resp. bankovou zárukou alebo poistením vo výške 19 000,- EUR.


Podmienkou na vydanie povolenia je taktiež preukázanie miesta garážovania alebo parkovania vozidiel a technickej základne podniku. Vozidlá musia byť v prvom rade registrované v Slovenskej republike a musia spĺňať technický stav. Je potrebné preukázať vozidlový park a vlastníctvo vozidiel, predkladá sa veľký technický preukaz. Ak vozidlá nie sú vo vlastníctve podniku, je potrebné predložiť nájomnú zmluvu alebo potvrdenie leasingovej spoločnosti. Pokiaľ ide o takzvanú technickú základňu podniku, je potrebné, aby existovalo miesto, kde je možné vykonávať údržbu nákladných vozidiel a ich parkovanie. Predloží sa list vlastníctva, z ktorého musí vyplývať minimálne 60 m2 pre jedno vozidlo. K žiadosti je potrebné taktiež vypracovať prepravný poriadok podniku, ktorý bude spĺňať všetky zákonom stanovené požiadavky.


Správny poplatok za vydanie povolenia na nákladnú cestnú dopravu je 30,- EUR, za vydanie licencie spoločenstva pri medzinárodnej doprave je 20,- EUR. Povolenie sa udeľuje na desať rokov.


Po vydaní povolenia je potrebné podať na príslušný obchodný register návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, kde sa predmet činnosti zapíše, okrem iných povinných príloh podľa Obchodného zákonníka, na základe priloženého povolenia na nákladnú cestnú dopravu a licencie spoločenstva v prípade medzinárodnej prepravy tovaru.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.