Novela Obchodného zákonníka účinná od 01. septembra 2018

Rozsiahla novela Obchodného zákonníka, zákon č. 264/2017 Z. z. priniesla do obchodných vzťahov množstvo podstatných zmien, pričom niektoré jej ustanovenia nadobudli účinnosť vyhlásením (čo nebýva štandardom pri zmenách zákonov kódexového typu, akým je aj Obchodný zákonník, avšak uvedené nie je témou tohto článku), podstatná časť jej ustanovení nadobudla účinnosť 01. januára 2018, no zopár ustanovení tejto novely vyžadovalo rozsiahlejšiu prípravu zo strán štátnych orgánov, preto bola ich účinnosť odložená až na 1. september 2018.

Ustanovenia novely Obchodného zákonníka, ktoré nadobudli účinnosť od 1.9.2018 priniesli zmeny hlavne pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, pri prevode obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným a pri podávaní návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Čo sa týka založenia s. r. o., pred účinnosťou novely bolo potrebné prikladať k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra súhlas správcu dane pre zakladateľa spoločnosti – fyzickú alebo právnickú osobu, nakoľko spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

S účinnosťou od 01. septembra 2018 sa ustanovenie rozšírilo aj o skúmanie nedoplatkov voči Sociálnej poisťovni a pridala sa povinnosť súdu z úradnej moci skúmať prostredníctvom prepojených registrov, či zakladateľ s. r. o. nie je vedený v zozname daňových dlžníkov alebo dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ak súd zistí, že zakladateľ nie je evidovaný v uvedených zoznamoch dlžníkov, neprikladá sa ani súhlas správcu dane ani súhlas Sociálnej poisťovne.

Tým chcel zákonodarca zjednodušiť postup pri prvozápise s.r.o., nakoľko odpadla povinnosť čakania na súhlas správcu dane, čím pri zakladaní spoločnosti ušetríte približne 5 dní čakania. Zároveň ale musíte dbať na novú povinnosť – nefigurovať v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, čo Obchodný zákonník účinný do septembra 2018 nevyžadoval.

V praxi sú ale badateľné aj negatívne stránky novely, nakoľko zakladateľ sa v niektorých prípadoch ani nemusí dozvedieť o tom, že figuruje v zozname dlžníkov. Skutočnosť, či je zakladateľ dlžníkom Sociálnej poisťovne alebo daňovým dlžníkom, má verejnosť možnosť dozvedieť sa iba zo zoznamov sprístupnených na webovom sídle Finančnej správy a Sociálnej poisťovne. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, trvalý pobyt a výšku nedoplatku. V prípade menovca alebo rodinných príslušníkov s rovnakým menom aj priezviskom teda nie je možné rozlíšiť, ktorej konkrétnej osobe daňový nedoplatok prislúcha. Hlavnou nevýhodou je, že uvedené zoznamy nie sú aktualizované s účinnosťou ku dňu, ku ktorému nedoplatky zisťujete. Takisto môže nastať situácia, že dlh už máte vyrovnaný, ale nie je ešte zaevidovaný v systéme, teda v zozname dlžníkov aj napriek tomu ešte určitý čas figurujete. V praxi sa preto môže stať, že sa o nedoplatku dozviete až po tom, čo Vám z uvedeného dôvodu obchodný register odmietne vykonať zápis spoločnosti. V tomto prípade je vo veci preukázania neexistencie nedoplatku (nakoľko v zozname nie je úhrada zaevidovaná hneď) potrebné vyžiadať aj tak súhlas správcu dane alebo Sociálnej poisťovne, ktorý sa obchodnému registru predloží, čo zvyšuje aj napriek úmyslu novely administratívnu záťaž.

Pokiaľ ide o prevod obchodného podielu, novela ustanovila zákaz, na základe ktorého spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Uvedenú skutočnosť súd skúma ex offo – z úradnej moci.

Taktiež sa ustanovenie rozšírilo o skúmanie daňových nedoplatkov súdom z úradnej moci, kedy zákonodarca v prípade prevodu obchodného podielu zrušil povinnosť predkladať príslušnému obchodnému registru súhlas správcu dane. V tomto prípade už novela neustanovuje povinnosť skúmať nedoplatky na Sociálnej poisťovni, ako pri založení s. r. o. Pri prevode obchodného podielu je teda potrebné skúmať zoznam daňových dlžníkov, kedy vzniká problém aktuálnosti údajov tak, ako pri založení spoločnosti, o ktorom sme písali vyššie.

Súhlas správcu dane je podľa zákona potrebné priložiť iba pri existencii daňového nedoplatku a to len v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu. Väčšinový obchodný podiel je obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti, spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov, alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. Zároveň ale ustanovenie obsahuje ďalšiu povinnosť, a to doloženie písomného vyhlásenia spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka doložiť súhlas správcu dane, a to vždy, keď túto povinnosť spoločník alebo nadobúdateľ obchodného podielu nemá (teda keď spoločník alebo nadobúdateľ nemá daňové nedoplatky, keď sa jedná o prevod menšinového obchodného podielu, prípade ide o zahraničnú osobu). Uvedené ustanovenie nebolo novelou zmenené, čo odporuje účelu novely, ktorou bolo zjednodušenie postupu pri prevode obchodného podielu odstránením povinnosti dokladať súhlas správcu dane. Tým pádom odpadla povinnosť prikladania súhlasu správcu dane, ale pribudla povinnosť doloženia písomného vyhlásenia.

Novela priniesla zmenu taktiež pri podávaní návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Pribudla tu povinnosť skúmania nedoplatkov na Sociálnej poisťovni, tak ako pri založení spoločnosti, kedy je potrebné v prípade existencie nedoplatkov na Sociálnej poisťovni doložiť k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra súhlas Sociálnej poisťovne. Ak spoločnosť nemá nedoplatky na Sociálnej poisťovni, súhlas poisťovne sa nevyžaduje.

Podľa prechodných ustanovení novely konanie vo veciach zápisu zmeny v osobe spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra začaté pred 1. januárom 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2017. Zápis zmeny v osobe spoločníka sa ale týka aj ustanovení novely účinných k 1. septembru 2018, avšak na návrhy podané, ale nerozhodnuté pred 1. septembrom sa tieto prechodné ustanovenia nedalo aplikovať, preto od 1. septembra platili ustanovenia novely aj pre konania vo veciach obchodného registra začaté pred 1. septembrom, čo sa prejavilo aj v praxi, nakoľko príslušné obchodné registre požadovali aj k týmto konaniam dodatočne doložiť písomné vyhlásenie o tom, že nie je povinnosť prikladať súhlas správcu dane a pri založení spoločnosti skúmali nedoplatky na Sociálnej poisťovni.

Pre klienta, ktorý nemá daňové nedoplatky a ani nedoplatky na Sociálnej poisťovni, uvedená novela znamená ušetrenie času – približne piatich dní, kedy bolo počas uvedenej lehoty pred účinnosťou novely potrebné pri založení spoločnosti a prevode obchodného podielu, čakať na vydanie súhlasu správcu dane, čo chválime. Nevyhne sa však administratívnej záťaži, ktorú sme v tomto článku uviedli.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.