Občianske združenie

Občianske združenie, jeho vznik a právne postavenie sa spravuje zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie je tak isto ako obchodné spoločnosti, právnickou osobou, to znamená, že má právnu subjektivitu, môže konať vo vlastnom mene, je nositeľom práv a povinností a môže byť účastníkom právneho vzťahu. Občianske združenie ale na rozdiel od obchodných spoločností, nemôže byť založené na zárobkovú činnosť alebo na založenie riadneho výkonu určitých povolaní. Môže byť ale spoločníkom v obchodnej spoločnosti. To považujú niektorí podnikatelia za výhodu, keďže tým pádom nie je odkrytá vlastnícka štruktúra spoločnosti, nakoľko zoznam členov združenia nie je verejne dostupný. Občianske združenie slúži na uplatňovanie záujmov jeho členov s určením konkrétneho zamerania.


V prípade, že máte záujem registrovať občianske združenie, musia byť splnené nižšie uvedené zákonné náležitosti. Občianske združenie vzniká registráciou. Registrovým orgánom na podanie návrhu na registráciu občianskeho združenia je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy. Správny poplatok je vo výške 66,- EUR. Je potrebné disponovať minimálne troma členmi, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov. Ak sú niektorí z členov mladší ako 18 rokov, určia si splnomocnenca oprávneného konať v ich mene. Členovia tvoria prípravný výbor. Od 01.01.2019 návrh na registráciu musí obsahovať aj údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.


K návrhu na registráciu sa pripoja stanovy v dvoch vyhotoveniach, ktoré obsahujú nasledovné náležitosti.


Názov združenia – názov nesmie byť zhodný už s existujúcou právnickou osobou. Môže sa označovať aj ako klub, spolok alebo hnutie.


Sídlo združenia – v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo, súpisné číslo, ak bolo pridelené, poštové smerovacie číslo a názov obce. Ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je nutné uviesť aj mestskú časť. V prípade občianskeho združenia nie je potrebné preukazovať vzťah k sídlu tak, ako sa to vyžaduje pri obchodných spoločnostiach.


Cieľ činnosti združenia – nie sú dovolené združenia, ktoré obmedzujú osobnostné politické alebo iné práva občanov, ktoré podporujú násilie alebo inak porušujú ústavu alebo zákony alebo sú ozbrojené, alebo s ozbrojenými zložkami. Združenia nesmú vykonávať ani funkciu štátnych orgánov.


Presná špecifikácia cieľov občianskeho združenia súvisí aj s daňovým hľadiskom, keďže medzi výnimky príjmov občianskych združení, ktoré sú predmetom dane, ale zákon ich od dane oslobodzuje, sú členské, dotácie, granty a príjmy z hlavnej činnosti združenia. Taktiež medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane patria okrem iného aj prijaté podiely zaplatenej dane (2%), teda ak sa tieto činnosti uvedú v stanovách, je na ne možné získať dve percentá z dane. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť len k predmetom činnosti, ktoré sú uvedené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako napríklad ochrana a podpora zdravia, športu, vzdelávania a iných. Ak si občianske združenie zvolí ciele činnosti, ktoré sú živnosťami, musí sa registrovať na príslušnom daňovom úrade. Ak bude vykonávať iba ciele, na ktoré nie je potrebné disponovať živnostenským osvedčením, nie je potrebná registrácia na daňovom úrade.


Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia – vo väčšine sa používa štruktúra najvyššieho orgánu občianskeho združenia –valného zhromaždenia, ďalej predsedníctvo a štatutárny orgán – predseda. Zákon ale explicitne neustanovuje orgány a kompetencie orgánov občianskeho združenia, necháva ich na vôli členov.


Ustanovenie o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo vlastnom mene – je potrebné špecifikovať vzťahy medzi organizačnou jednotkou a samotným občianskym združením. Údaje o organizačnej jednotke sa zapisujú do registra mimovládnych neziskových organizácií. Organizačná jednotka vzniká dňom zápisu do tohto registra.


Zásady hospodárenia – ide o príjmy a výdavky združenia a hospodárenie s majetkom.


Pokiaľ ide o register mimovládnych neziskových organizácií, zaviedol sa zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, s účinnosťou k 1.1.2019. Ak ste štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktoré vzniklo do 31.12.2018, máte povinnosť oznámiť Ministerstvu vnútra SR do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. To znamená, že pre existujúce združenie nie je potrebná úplná registrácia, ale iba oznámenie vyššie uvedených skutočností o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Uvedené oznámenie je bez poplatku, po termíne 30.6.2019 bude oznámenie spoplatnené vo výške 16,50 EUR. Pokiaľ ide o novo zaregistrované občianske združenia, tie sa musia povinne registrovať v registri mimovládnych neziskových organizácií, pričom registráciu vykoná registrujúci orgán, teda v prípade občianskych združení ministerstvo, ktoré rozhoduje o registrácii.


Ak návrh na registráciu občianskeho združenia nemá potrebné náležitosti (alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné), ministerstvo na to prípravný výbor do 15 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ tieto vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne.


Ministerstvo registráciu odmietne, ak ide o združovanie občanov v politických stranách, na zárobkovú činnosť, v cirkvách a náboženských spoločnostiach alebo na výkon práva poľovníctva, ďalším dôvodom môže byť nedodržanie povinných náležitostí stanov, uvedených vyššie, alebo ak ide o nedovolené združenie alebo ak združenia vykonávajú funkciu štátnych orgánov. O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.


Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. Po registrácii občianskeho združenia, ktorému Ministerstvo vnútra SR taktiež pridelí IČO, je potrebné zvolať najvyšší orgán združenia a prijať nových členov príp. funkcionárov združenia. Ako bolo vyššie uvedené, ak bude vykonávať iba ciele, na ktoré nie je potrebné disponovať živnostenským osvedčením, teda ak občianske združenie nepodniká, nie je potrebná registrácia na daňovom úrade ani registrácia registračnej pokladnice.


Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov združenia, združenie je povinné ministerstvu písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripojí v dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám. Združenie pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu predloží ministerstvu dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.


Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, alebo právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.


Ministerstvo združenie rozpustí iba v prípade, ak združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená politickým stranám, ak združenie porušuje zásady dobrovoľnosti vstupu a výstupu zo združenia, zásady dobrovoľnosti účasti na činnosti združenia a zásadu nediskriminácie alebo ak ide o nedovolené združenie.


Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.


Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti sa použijú obdobne aj pre občianske združenia.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.