Registrácia ochrannej známky

Pokiaľ vlastníte spoločnosť, ktorá si začína budovať svoju značku, ktorou je typická, mali by ste zvážiť registráciu ochrannej známky. Čo ochranná známka predstavuje, aké sú jej výhody a postup pri registrácii ochrannej známky Vám priblíži nasledovný článok.


Ochranná známka je označenie, ktorým možno rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová, písmená, číslice, akékoľvek kresby napr. tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Označenie, ktoré plánujete registrovať musí mať tzv. rozlišovaciu spôsobilosť, unikátny prvok, ktorým sa odlíši od iného označenia zhodných alebo podobných tovarov a služieb, príp. od označenia, ktoré sa bežne pre určité tovary a služby používa. Označenie nesmie byť ani klamlivé, aby mu mohla byť poskytnutá ochrana v podobe ochrannej známky. Ochranná známka Vám poskytne výlučné právo jej používania v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, čím zvýši ochranu Vašim produktom pred zneužívaním označenia konkurenciou a pomôže vybudovať imidž a možno aj reputáciu.


Ochrannou známkou preto nemôžu byť označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, ktoré tvoria iba určenie druhu, kvality a množstva tovaru a nemôže ísť o označenie zemepisného pôvodu.


Prvým krokom pri registrácii ochrannej známky je zváženie, aký druh ochrannej známky chcete zaregistrovať. Môže ísť o slovnú ochrannú známku, ktorá má pri vecnom prieskume úradu najprísnejšie kritériá, avšak poskytuje pre jeho majiteľa najväčšiu ochranu. Preto je potrebné dbať na rozlišovaciu spôsobilosť, aby nešlo o slovo, ktoré je všeobecné, bežne používané a vykazuje znaky, ktoré ochranná známka nemôže obsahovať. Ochranná známka taktiež môže byť aj obrazová, ktorú tvorí väčšinou logo, alebo kombinovaná, ktorá je kombináciou slovného a obrazového prvku. Taktiež je možné zaregistrovať trojrozmernú ochrannú známku a v prípade ochrannej známky Európskej únie je možné zaregistrovať aj zvuk alebo farbu.


Do registra sa nezapíše označenie, ak je zhodné s už existujúcou ochrannou známkou iného prihlasovateľa alebo majiteľa pre zhodné tovary alebo služby. Pred podaním prihlášky je preto veľmi dôležité vykonanie preverenia neexistencie zhodnej ochrannej známky v príslušnom registri a vyhotovenie rešerže so staršími ochrannými známkami, ale aj s doménami príp. existujúcimi obchodnými menami spoločností.


Ďalej je dôležité porozmýšľať nad územnou pôsobnosťou ochrannej známky, v závislosti od expandovania výrobku, služby príp. majiteľa do zahraničia. Pokiaľ ide iba o lokálne aktivity, bude postačovať národná ochranná známka s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Ak máte záujem rozšíriť pôsobnosť ochrany aj do iných štátov, výhodnejšia pre Vás bude ochranná známka Európskej únie alebo medzinárodná ochranná známka.


Čo sa týka národnej ochrannej známky, úradom príslušným na podanie prihlášky národnej ochrannej známky je Úrad priemyselného vlastníctva SR.


Pred vyplnením prihlášky je potrebné vybrať zápisné triedy a v rámci nich príslušné tovary a služby, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná. Ochrana sa následne vzťahuje výlučne na tovary a služby, ktoré sa v prihláške uvedú. Dodatočne v rámci konania, už nie je možné tovary a služby dopĺňať, iba obmedziť. Preto je dôležité zvážiť výber tovarov a služieb, ktorý je zostavený podľa tzv. Niceského triedenia, zoznamu jednotného pre všetky štáty viazané Niceskou dohodou.


Poplatok za podanie žiadosti je 166 EUR. V poplatku sú zahrnuté tri triedy tovarov a služieb. Počet Vami vybraných tried závisí od toho, aký je rozsah činností, ktorým sa venujete a ktoré máte záujem chrániť ochrannou známkou. V prípade, že budete mať záujem o viac ako tri triedy tovarov a služieb, za každú ďalšiu triedu sa hradí správny poplatok vo výške 17 EUR.


V prípade ak prihlasujete obrazovú alebo kombinovanú ochrannú známku, k prihláške sa priloží vyobrazenie ochrannej známky s konkretizovaním príslušných farieb, príp. je možné zvoliť aj čiernobielu variantu.


Úrad priemyselného vlastníctva SR po zaevidovaní prihlášky najskôr vykoná tzv. formálny prieskum, kedy skúma, či prihláška spĺňa formálne náležitosti, či je správne vyplnená a či je uhradený súdny poplatok. Nasleduje vecný prieskum, kedy už úrad skúma konkrétne označenie a posudzuje, či má rozlišovaciu spôsobilosť, či nepatrí pod označenia, ktoré sú zákonom zakázané registrovať, ďalej skúma aj správnosť zatriedenia v rámci Niceského triedenia tovarov a služieb a či nie je označenie zhodné s existujúcou ochrannou známkou iného prihlasovateľa. Takýto formálny a vecný prieskum trvá približne dva mesiace.


Ak prihláška prejde uvedeným formálnym a vecným prieskumom, zverejní sa vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, čo znamená, že spĺňa všetky potrebné náležitosti. Počas zverejnenia prihlášky vo vestníku plynie lehota na prípadné podanie námietok proti jej zápisu zo strany majiteľov starších ochranných známok. Lehota na podanie námietok sú tri mesiace.


Ak neexistujú dôvody na zamietnutie ochrannej známky, úrad vydá osvedčenie o registrácii ochrannej známky približne do mesiaca od uplynutí lehoty zverejnenia vo vestníku. Celý proces teda trvá približne šesť až osem mesiacov.


Platnosť registrácie ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania žiadosti. Po uplynutí platnosti je ale možné podať najneskôr v posledný deň platnosti, žiadosť o obnovu platnosti ochrannej známky na ďalších desať rokov. Správny poplatok je 133 EUR. Žiadosť je možné podať aj po uplynutí posledného dňa platnosti v dodatočnej lehote najneskôr do šiestich mesiacov, poplatok za žiadosť je ale vyšší, predstavuje 266 EUR.


Čo sa týka územnej pôsobnosti ochrannej známky, je možné taktiež podať žiadosť o registráciu ochrannej známky Európskej únie. Tento typ ochrannej známky je vhodný využiť v prípade, ak máte záujem rozšíriť pôsobnosť ochrannej známky na viaceré európske štáty mimo územia Slovenskej republiky. Výhodou je, že po registrácii ochranná známka platí vo všetkých štátoch Európskej únie. Ochranná známka Európskej únie má rovnaké účinky v rámci všetkých štátov EÚ. Úrad príslušný na podanie žiadosti o registráciu je Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO). Správny poplatok za podanie žiadosti je vo výške 850 EUR. Vo výške správneho poplatku je zahrnutá iba jedna zápisná trieda tovarov a služieb, za druhú triedu sa hradí 50 EUR a za tri a viac tried 150 EUR za každú triedu. Prihlášku je možné podať cez EUIPO aj v slovenskom jazyku. Čo sa týka procesu zápisu, je zhodný s priebehom zápisu národnej ochrannej známky (výber tried tovarov a služieb, vecný a formálny prieskum, zverejnenie vo vestníku).


Pokiaľ máte záujem o registráciu ochrannej známky v krajinách mimo Európskej únie príp. len v niektorých krajinách EÚ, umožňuje to podanie žiadosti o registráciu medzinárodnej ochrannej známky. Úradom príslušným na rozhodovanie o žiadosti je Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO). Správny poplatok za čiernobielu ochrannú známku je 653 CHF (švajčiarskych frankov), za farebnú 903 CHF. V poplatku sú zahrnuté tri zápisné triedy. Každá ďalšia trieda je za poplatok 100 CHF a za každý štát v ktorom požadujete ochrannú známku zapísať sa platí 100 CHF. Pri tomto type ochrannej známky je potrebné dbať aj na skutočnosť, že ide o žiadosti podané naraz vo viacerých štátoch, takže je potrebné počítať aj s ďalšími nákladmi v prípade možného namietania zápisu označenia ako ochrannej známky jednotlivými štátmi, v ktorých je prihláška podaná. Registrácia prebieha na základe Madridskej dohody, ku ktorej pristúpilo 97 štátov. Výhodou je teda podanie žiadosti o registráciu vo všetkých krajinách Madridskej dohody jednou prihláškou. Pokiaľ máte záujem registrovať ochrannú známku mimo štátov Madridskej dohody, je potrebné podať samostatnú žiadosť v konkrétnej krajine na národnej úrovni.


Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré je registrovaná a používať k nej značku ®. Ochranná známka predstavuje pre jej majiteľa aj právnu istotu pred neoprávneným zásahom konkurencie do jeho práv z ochrannej známky používaním označenia, ktorú má zaregistrovanú ako ochrannú známku, nakoľko bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať:

  • označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo
  • označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo
  • označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.


V prípade ohrozenia alebo porušenia príp. iného zásahu do jeho práv z ochrannej známky je oprávnený domáhať sa príslušnej právnej ochrany. Majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.


V takomto prípade je správnou voľbou kontaktovanie advokátskej kancelárie, ktorá Vám poskytne informácie o možnostiach registrácie ochrannej známky, ale aj v prípade už existujúcej ochrannej známky právnu pomoc pri začatí konania voči porušovateľovi práv vyplývajúcich z ochrannej známky.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.