Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v RPVS k 31. decembru kalendárneho roka

Register partnerov verejného sektora bol zavedený s účinnosťou od 01.02.2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj RPVS).


Povinnosť registrácie vzniká partnerovi verejného sektora pred uzavretím zmluvy, nakoľko verejný sektor je oprávnený uzavrieť zmluvu so subjektom, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, iba na základe podmienky zápisu subjektu do registra partnerov verejného sektora. Zápis subjektu do RPVS je verejný sektor povinný preveriť pred podpisom zmluvy.


Partner verejného sektora je povinný byť zapísaný v RPVS aspoň po dobu trvania zmluvy, z ktorej čerpá verejné prostriedky. Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora môže podať výhradne len oprávnená osoba, ktorá je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod a overenie preukázať tzv. verifikačným dokumentom a po zápise partnera verejného sektora v registri naďalej overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod v súvislosti so zápisom zmeny, pri uzatvorení zmluvy alebo jej zmeny (prihliada sa najmä na finančný limit nad 100 000 EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Vždy sa berie do úvahy jedna transakcia so štátom, jednotlivé transakcie z viacerých zmlúv sa nesčítavajú), ďalej v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 EUR za 30 dní a taktiež aj vždy k 31. decembru kalendárneho roka.


V súvislosti s uvedenou povinnosťou oprávnenej osoby je potrebná aj súčinnosť partnera verejného sektora pri verifikácii pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v Registri partnerov verejného sektora. Ide hlavne o doručenie právnej a účtovnej dokumentácie oprávnenej osobe, ktorá preukazuje existenciu konečných užívateľov výhod, a o povinnosť partnera verejného sektora informovať oprávnenú osobu o všetkých zmenách. Oprávnená osoba je povinná oznámiť zmenu registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.


Povinnosť verifikácie k 31. decembru kalendárneho roka oprávnená osoba nemôže splniť skôr ako dňa 31.12., t. j. nemôže podať overenie pred týmto dátumom. Zákon o registri partnerov verejného sektora neurčuje presnú lehotu, ktorou by sa vymedzil časový úsek na podanie oznámenia o overení konečných užívateľov výhod. Uvádza iba povinnosť zaslať oznámenie o overení konečných užívateľov výhod bezodkladne po tom, ako verifikuje konečných užívateľov výhod. Je teda možné podať oznámenie verifikácie aj po dátume 31.12. Pripravovaná novela zákona o registri partnerov verejného sektora plánuje uzákoniť explicitne stanovenú lehotu na podanie oznámenia o overení verifikácie konečného užívateľa výhod a to najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.


Výsledok verifikácie do RPVS podáva oprávnená osoba elektronicky, prostredníctvom oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. K oznámeniu o overení konečných užívateľov výhod ku koncu kalendárneho roka nie je potrebné vyhotovovať verifikačný dokument. Oznámenie sa podáva bez príloh, kde oprávnená osoba vyhlási, že nedošlo k zmene konečných užívateľov výhod. Ak ku zmene od poslednej verifikácie došlo, je samozrejme oprávnená osoba povinná podať okrem toho aj návrh na zápis zmeny do 60 dní, od kedy ku zmene došlo a zároveň partner verejného sektora je povinný oprávnenú osobu o tejto skutočnosti vopred informovať.


Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že nesplnenie povinnosti overenia identifikácie môže pre partnera verejného sektora znamenať uloženie pokuty vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal, alebo ak hospodársky prospech nemožno zistiť, uložiť pokutu vo výške od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR, rovnako tak môže dôjsť aj k pozastaveniu plnenia zo strany verejného sektora až do momentu, kým uvedená povinnosť nie je splnená.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.