Patrí obchodný podiel v spoločnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká uzavretím manželstva. Môže teda vzniknúť len medzi manželmi. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj BSM) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe (napríklad osobný notebook) alebo výkonu povolania len jedného z manželov (napríklad pracovné motorové vozidlo) , a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.


Ak ste podnikateľmi a vlastníte obchodný podiel v spoločnosti, týmto vyvstáva otázka, aký vzťah má obchodný podiel k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov z pohľadu jeho vysporiadania po jeho zániku, teda či aj obchodný podiel patrí do BSM.


V súčasnosti akceptovaný právny názor, ktorý má oporu v judikatúre je taký, že obchodný podiel je za určitých podmienok súčasťou BSM. Musí byť ale splnená podmienka, aby bol obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim rozsudkom sp. zn. 2 Cdo 168/2005 judikoval, že „ak jeden z manželov za trvania manželstva nadobudne z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, stáva sa takto získaný majetok (hodnota takého podielu) zo zákona súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré možno vysporiadať v rámci konania o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvedené platí iba vtedy, ak dohodou manželov nedošlo k zúženiu alebo k zrušeniu zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva. Súd rozhodujúci o jeho vysporiadaní neprikazuje hodnotu obchodného podielu, ale obchodný podiel, ktorý môže byť prikázaný len spoločníkovi obchodnej spoločnosti.


Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov teda môžu byť na základe vyššie uvedeného aj iné majetkové hodnoty ako obchodný podiel alebo podnik za predpokladu, že bol nadobudnutý za trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM bez ohľadu na rozsah použitých prostriedkov z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Zdrojom tvorby bezpodielového spoluvlastníctva sú všetky príjmy, výnosy a iný majetok získaný počas trvania manželstva, s výnimkou tých príjmov, ktoré zákon výslovne vylučuje alebo ak nedošlo k dohode o zúžení rozsahu tohto majetku. To znamená, že ak podnikateľ získal svoj obchodný podiel z vecí nepatriacich do BSM (napríklad z peňazí získaných z dedičstva), obchodný podiel nepatrí do BSM. Ak ho ale získal napríklad za peniaze našetrené zo svojej mzdy, obchodný podiel patrí do BSM. V prípade sporu o tom, či vec, právo alebo iná majetková hodnota patrí do BSM je možné domáhať sa na súde žalobou o určenie.


Pokiaľ by sa jednalo o prípad, kedy obchodný podiel patrí do BSM, keďže bol získaný za trvania manželstva a z prostriedkov BSM a manžel vlastniaci obchodný podiel by tento podiel previedol na tretiu osobu, je potrebné brať na zreteľ, že podľa Občianskeho zákonníka môže bežné veci týkajúce sa spoločných vecí vybavovať každý z manželov, ale v ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, inak je právny úkon neplatný. Ide o relatívnu neplatnosť, to znamená, že z právneho hľadiska je prevod považovaný za platný, kým sa neplatnosti dotknutá osoba nedovolá. Pri vysporiadaní majetku má tým pádom jeden z manželov, ktorý neposkytol súhlas na prevod obchodného podielu, právo ako dotknutá osoba napadnúť platnosť prevodu obchodného podielu. Uvedený postup sa používa napríklad v prípade, ak sa prejednáva rozdelenie majetku po zániku manželstva a manžel vlastniaci obchodný podiel predal svoj obchodný podiel za veľmi nízku cenu bez súhlasu druhého manžela, nakoľko hodnota obchodného podielu patrí do BSM. Lehota na podanie návrhu na súd je tri roky od prevodu obchodného podielu.


Čo sa týka samotnej hodnoty obchodného podielu, ktorý by patril za vyššie uvedených podmienok do BSM a nastalo by vysporiadanie BSM, manžel, ktorý nevlastní obchodný podiel má nárok na vyplatenie jeho protihodnoty. Buď sa manželia vysporiadajú dohodou, ktorú súd schváli, alebo hodnotu obchodného podielu určí súd. Hodnota sa určuje podľa stavu v dobe zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak sa manželia nedohodnú, alebo dohodu súd neschváli, je potrebné vyhotoviť znalecký posudok, ktorý určí hodnotu obchodného podielu. Vychádza sa z obvyklej ceny, teda trhovej alebo všeobecnej.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.