Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov priniesol podstatné zmeny pri zápise spoločnosti do obchodného registra. Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon o obchodnom registri, v ktorom pribudla s účinnosťou od 1. novembra 2018 povinnosť zápisu identifikačných údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.


Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Ide najmä o osoby, ktoré majú podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach právnickej osoby, alebo na jej základnom imaní (spoločník, tichý spoločník), alebo osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, iné skupiny osôb, ktoré spoločnosť ovládajú, alebo osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania spoločnosti. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod danej spoločnosti sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.


Čo sa týka spôsobu a formy zápisu konečného užívateľa výhod v obchodnom registri, mení a dopĺňa sa taktiež vyhláška č. 25/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. V návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra pribudli povinné zapisované údaje o konečnom užívateľovi výhod, v ktorom je povinné uviesť údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, a to napríklad uvedenie údajov o existencii priameho alebo nepriameho podielu konečného užívateľa výhod na hlasovacích právach v právnickej osobe vo výške najmenej 25% , alebo o existencii priameho alebo nepriameho podielu na základnom imaní spoločnosti, o existencii práva konečného užívateľa výhod vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe.


Údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú verejné a budú sa poskytovať iba orgánom verejnej moci, povinným osobám a osobám, ktoré preukážu legitímny záujem, teda napríklad finančnej polícii, ministerstvu financií, Národnej banke Slovenska, Národnému bezpečnostnému úradu, súdom, správcovi dane, orgánom činným v trestnom konaní a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov.


Pokiaľ ide o už existujúce spoločnosti zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018, tie sú povinné do 31. decembra 2019 podať na príslušný obchodný register osobitný návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod. Ak si spoločnosť nesplní uvedenú povinnosť, registrový súd je oprávnený zapísanej osobe uložiť pokutu do výšky 3 310 EUR.


Zápis konečného užívateľa výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Pri zapisovaní konečného užívateľa výhod do obchodného registra nebude potrebné obchodnému registru dokladať listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra o konečnom užívateľovi výhod zapísať. Tieto listiny je povinná uchovávať právnická osoba u seba a registrovému súdu ich teda nebude potrebné preukazovať z hľadiska, či sa údaje uvedené v návrhu na zápis zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.