Prevod obchodného podielu

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník v s.r.o. previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo tretiu osobu, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Obchodný zákonník ale ustanovuje zákaz prevodu obchodného podielu v prípade, ak sa voči spoločnosti vedie konanie o jej zrušení, ak je spoločnosť zrušená súdom alebo na základe rozhodnutia súdu, alebo ak voči spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie. Uvedenú skutočnosť súd skúma ex offo – z úradnej moci.


Prevod obchodného podielu je možné vykonať prostredníctvom zmluvy o prevode obchodného podielu. Zmluva musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Ak je v spoločenskej zmluve ustanovené predkupné právo ostatných spoločníkov na obchodný podiel, pred prevodom na inú osobu musí byť obchodný podiel ponúknutý najskôr ostatným spoločníkom, ktorí ponuku buď prijmú, odmietnu alebo sa vzdajú svojho predkupného práva.


Výška kúpnej ceny za prevod obchodného podielu, je na dohode zmluvných strán, prípadne môže ísť aj o bezodplatný prevod obchodného podielu. Taktiež je potrebné v zmluve uviesť spôsob úhrady kúpnej ceny. Na základe zákona o obmedzení platieb v hotovosti je hotovostná úhrada možná len do výšky maximálne 5 000,- EUR pri platbách medzi právnickými osobami a do 15 000,- EUR pri platbách medzi fyzickými osobami.


Pri určovaní výšky kúpnej ceny za prevod obchodného podielu je dôležité zobrať do úvahy aj fakt, že podľa zákona o dani z príjmov, ak úhrn príjmu z predaja obchodného podielu znížený o výdavky nepresiahne v zdaňovacom období 500,- EUR, uplatní sa oslobodenie od dane. Do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto stanovenú sumu.


Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od septembra 2018 priniesla povinnosť skúmania daňových nedoplatkov súdom z úradnej moci, kedy zákonodarca v prípade prevodu obchodného podielu zrušil povinnosť predkladať príslušnému obchodnému registru súhlas správcu dane. Súhlas správcu dane je podľa novely potrebné priložiť iba pri existencii daňového nedoplatku a to len v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu. Väčšinový obchodný podiel je obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti, spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov, alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva. Zároveň ale ustanovenie obsahuje ďalšiu povinnosť, a to doloženie čestného vyhlásenia spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane. Povinnosť doložiť súhlas správcu dane nemá nadobúdateľ, ak je zahraničnou osobou, ďalej ak spoločnosť nadobudne alebo prevádza vlastný väčšinový obchodný podiel a ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie.


Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú pri prevode väčšinového obchodného podielu a rozdelení väčšinového obchodného podielu až zápisom do obchodného registra, pri prevode menšinového obchodného podielu doručením zmluvy o prevode obchodného podielu, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. Zápisom prevodu menšinového obchodného podielu v obchodnom registri sa len potvrdzuje daná skutočnosť, má teda iba deklaratórny účinok, avšak prevod väčšinového obchodného podielu má konštitutívny účinok, to znamená, že je účinný až zápisom v príslušnom obchodnom registri.


Pri prevode obchodného podielu je potrebné vyhotoviť konateľom úplné znenie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, kde sa uvedú všetky vykonané zmeny. Uvedený dokument ale nie je povinnou prílohou k návrhu do obchodného registra. Je možné ho podať aj dodatočne, samostatne do Zbierky listín.


Poslednou fázou pri prevode obchodného podielu je podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do príslušného obchodného registra. Súdny poplatok je 66,- EUR, pri elektronickom podaní sa kráti poplatok o polovicu. Prílohami k návrhu sú zápisnica z valného zhromaždenia s prezenčnou listinou, resp. rozhodnutie jediného spoločníka, zmluva o prevode obchodného podielu, pri prevode menšinového obchodného podielu prehlásenie o doručení zmluvy o prevode obchodného podielu a čestné vyhlásenie prevodcu aj nadobúdateľa o neexistencii daňových nedoplatkov.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.