Transferové oceňovanie

Pokiaľ vlastníte obchodnú spoločnosť alebo ste živnostníkom, je potrebné pri obchodných transakciách dbať na dodržanie pravidiel transferového oceňovania.


Hlavnou podstatou transferového oceňovania je, aby obchodné transakcie medzi závislými osobami neboli v závislom vzťahu. Závislou osobou je na účely zákona blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt (teda právne usporiadanie majetku alebo osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu), a subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku (konsolidovaným celkom je podľa zákona o účtovníctve skupina účtovných jednotiek, ktorú tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky).


Transferové oceňovanie upravuje zákon č. 595/2003 Z. Z. o dani z príjmov, podľa ktorého je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.


Ak nastane situácia určenia neprimeranej ceny v transakcii medzi závislými osobami, podľa zákona je daňovník povinný viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, ktorou sa rozumie transferová dokumentácia. Je teda potrebné preveriť, či cena pri transakcii medzi závislými osobami je cenou obvyklou.


Zákon vymedzuje konkrétne metódy, ktoré je potrebné použiť v transferovej dokumentácii a vychádzajú z porovnávania ceny a zisku. Pri porovnaní ceny ide o metódu nezávislej trhovej ceny, teda takej, ktorú by medzi sebou použili nezávislé osoby v porovnateľnej obchodnej transakcii, metódu následného predaja, kde sa cena počíta podľa nezávislej trhovej ceny pri opätovnom predaji a metódu zvýšených nákladov, ktoré by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.


Čo sa týka metód v rámci porovnávania zisku, ide o metódu delenia zisku medzi závislými osobami a metódu čistého obchodného rozpätia, ktorá zisťuje výšku ziskovej prirážky z obchodného vzťahu vo vzťahu k nákladom a tržbám.


Ak teda vykonáte obchod, vystavíte faktúru závislej osobe, je potrebné túto transakciu uviesť v transferovej dokumentácii, v ktorej zdôvodníte tvorbu ceny metódami porovnávania ceny alebo zisku, na základe ktorých sa zistí, či bola cena obvyklou trhovou cenou v porovnaní s obchodmi pri nezávislých osobách.


Pokiaľ sa zistí, že cena nebola obvyklou trhovou cenou a podnikateľ si znížil základ dane, je potrebné o rozdiel, ktorý predstavuje sumu trhovej a dohodnutej ceny, zvýšiť základ dane. Túto skutočnosť je potrebné uviesť v daňovom priznaní. Tým vznikne druhej závislej osobe právo znížiť svoj základ dane o sumu, o ktorú prvá závislá osoba základ dane zvýšila, aby sa predišlo dvojitému zdaneniu (tzv. korešpondujúca úprava základu dane).


Ak sa ale použije pri transakcii cena, ktorá je obvyklá v porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami, závislé osoby nemusia zvýšiť základ dane. Preto je potrebné si trhovú cenu pred uzavretím každej transakcie overiť.


Povinný obsah transferovej dokumentácie upravuje Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré obsahuje tri typy transferovej dokumentácie – skrátenú, úplnú a základnú.


Skrátená transferová dokumentácia je určená pre daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami (živnostníci), mikro účtovné jednotky, konsolidované účtovné jednotky a daňovníkov s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení.


Úplná transferová dokumentácia je povinná napríklad pre daňovníkov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania, alebo tých, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie s daňovníkmi z nezmluvného štátu, pre daňovníkov, ktorí v zdaňovacom období od základu dane odpočítavajú daňovú stratu vo výške viac ako 300 000 eur, alebo v dvoch po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach stratu vo výške viac ako 400 000 eur.


Základnú transferovú dokumentáciu sú povinní viesť daňovníci, ktorí nespadajú pod skrátenú alebo úplnú transferovú dokumentáciu a napríklad pri transakciách so závislými osobami zo zahraničia alebo pri korešpondujúcej úprave základu dane, ktorou sa má predísť dvojitému zdaneniu, spomínanej v článku vyššie.


Pokiaľ si daňovník uvedené povinnosti nesplní, hrozí mu pokuta za nezvýšenie základu dane z príjmov alebo za neoprávnenú korešpondujúcu úpravu základu dane vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky ročne zo sumy, o ktorú správca dane rozhodnutím vydanom vo vyrubovacom konaní zvýšil daň uvedenú v daňovom priznaní. Za nevypracovanie alebo chybné vypracovanie transferovej dokumentácie môže byť správcom dane udelená pokuta vo výške od 60 do 3 000,- EUR, ktorá môže byť uložená aj opakovane, ak uloženie pokuty neviedlo k náprave. Ak daňový úrad zistí obchádzanie daňovej povinnosti ako účel obchodnej transakcie, pokuta za transferové oceňovanie sa uplatní v dvojnásobnej výške.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.