Zápis do registra partnerov verejného sektora

S účinnosťou od 01.02.2017 bol zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zavedený register partnerov verejného sektora (ďalej aj ako "RPVS").

Účelom uvedeného zákona je odkryť konečných užívateľov výhod a vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov, ktoré obchodujú so štátom. Register je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Do registra sa zapisuje partner verejného sektora.


Kto je partner verejného sektora a kedy je povinný zapísať sa do registra:

Definíciu upravuje § 2 zákona o RPVS, podľa ktorého:

Partnerom verejného sektora sú:

 • všetky subjekty prijímajúce finančné prostriedky, majetok alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov,
 • každý subjekt uzatvárajúci zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekárne, ambulancie a pod.),
 • subjekty povinne zapisované do registra podľa osobitných predpisov (napr. držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, osoby poverené správcom výberu mýta, osoby poverené správcom výberu úhrady diaľničnej známky),
 • všetky subjekty, na ktoré boli postúpené alebo inak nadobudli pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej zákonom.

Uvedené subjekty sú povinné zapísať sa do RPVS až vtedy, ak prekračujú zákonom ustanovené finančné limity (okrem subjektov povinných zapisovať sa do registra podľa osobitných predpisov, tieto subjekty sa zapisujú do registra bez ohľadu na splnenie uvedenej podmienky). Partnerom verejného sektora teda nie je ten subjekt, ktorému majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky v hodnote neprevyšujúcej 100.000,- EUR, resp. v hodnote neprevyšujúcej 250.000,- EUR pri opakovaných plneniach v rámci jedného kalendárneho roka.

Povinnosť registrácie vzniká partnerovi verejného sektora pred uzavretím zmluvy, nakoľko verejný sektor je oprávnený uzavrieť zmluvu so subjektom, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, iba na základe podmienky zápisu subjektu do registra partnerov verejného sektora. Zápis subjektu do RPVS je verejný sektor povinný preveriť pred podpisom zmluvy. Partner verejného sektora je povinný byť zapísaný v RPVS aspoň po dobu trvania zmluvy, z ktorej čerpá verejné prostriedky.


Údaje, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora:

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú nasledovné údaje:

 • Identifikačné údaje partnera verejného sektora- buď fyzickej (meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia) alebo právnickej osoby (obchodné meno, sídlo, právna forma, IČO).
 • Zoznam konečných užívateľov výhod – konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje partnera verejného sektora. Ide najmä o osoby, ktoré majú podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní (spoločník, tichý spoločník), alebo osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, alebo iné skupiny osôb, ktoré partnera verejného sektora ovládajú, alebo osoby, ktoré majú právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania partnera verejného sektora.
 • Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR
 • Údaje o oprávnenej osobe
 • Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného zákona, sa do RPVS zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod aj členovia jeho vrcholového manažmentu.
 • Dátum každého overenia konečného užívateľa výhod a dátum zápisu a výmazu údajov


Ako prebieha samotný proces registrácie:

Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora môže podať výhradne len oprávnená osoba (návrh teda nemôže podať sám partner verejného sektora). Oprávnenou osobou je aj naša advokátska kancelária, ktorá sa na základe písomnej dohody podpísanej s partnerom verejného sektora zaviaže plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod a overenie preukázať tzv. verifikačným dokumentom, ktorý bude prílohou k návrhu na zápis do RPVS. Oprávnená osoba ho vyhotoví na základe podkladov od partnera verejného sektora, ktoré si od neho vyžiada a ktoré budú preukazovať všetky povinne zapisované údaje uvedené vyššie, t. j. preukázanie identifikačných údajov, preukázanie konečných užívateľov výhod predložením účtovnej dokumentácie a dokumentáciu o existencii/neexistencii verejných funkcionárov v spoločnosti.

Oprávnená osoba je následne povinná aj po zápise partnera verejného sektora v registri naďalej overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod a to vždy k 31. decembru kalendárneho roka a v prípade ak nastanú nasledovné skutočnosti:

 • v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod – partner verejného sektora je v tomto prípade povinný bezodkladne informovať oprávnenú osobu o zmene, ktorá nastala, nakoľko oprávnená osoba je povinná oznámiť túto zmenu registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a uvedené preukázať verifikačným dokumentom.
 • v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou – partner verejného sektora je povinný oznamovať oprávnenej osobe uzavretie zmluvy, prihliada sa najmä na finančný limit spomínaný vyššie a to limit nad 100 000 EUR, ak ide o jednorázové plnenie, alebo 250 000 EUR v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Vždy sa berie do úvahy jedna transakcia so štátom, jednotlivé transakcie z viacerých zmlúv sa nesčítavajú.
 • v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní
 • pri zápise oprávnenej osoby do registra partnerov verejného sektora


Čo ak si povinnosť zápisu do RPVS nesplníte:

Hlavnou sankciou pre partnera verejného sektora, ktorý nie je zapísaný v registri a spĺňa podmienky zápisu, je skutočnosť, že verejný sektor s takýmto uchádzačom zmluvu ani neuzavrie.

Uvedené vyplýva zo zákonnej úpravy, konkrétne z § 11 zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého osoba konajúca v mene verejného sektora nesmie uzavrieť s uchádzačom zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, ak uchádzač nie je zapísaný v RPVS, nakoľko porušenie tohto zákazu zo strany verejného obstarávateľa zakladá deliktuálnu zodpovednosť subjektu verejného sektora. Za tento priestupok je určená sankcia vo výške od 1 000 do 100 000 EUR pre verejného obstarávateľa.

V prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod, alebo v prípade zmien v konečných užívateľoch výhod – nepodaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, je registrujúci orgán povinný uložiť partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal, alebo ak hospodársky prospech nemožno zistiť, uložiť pokutu vo výške od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR.


Naša advokátska kancelária Vám ako oprávnená osoba uvedenú službu zabezpečí:

Naša advokátska kancelária Vám ako oprávnená osoba poskytne zápis partnera verejného sektora do RPVS, ako aj pravidelnú povinnú aktualizáciu zapísaných údajov. Oprávnená osoba je podľa zákona povinná uvádzať pri registrácii do RPVS pravdivé a úplné údaje, taktiež je viazaná povinnosťami v súvislosti s advokátskymi predpismi a mlčanlivosťou. Môžete sa preto spoľahnúť na diskrétnosť a profesionalitu. Podklady, ktoré od Vás budeme pre registráciu v RPVS vyžadovať sme sa snažili obmedziť iba na skutočne nevyhnutné, aby sme Vás príliš nezaťažovali, ale tak isto, aby sme spoľahlivo a pravdivo vedeli určiť konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, nakoľko ako oprávnená osoba v prípade nesprávneho určenia konečného užívateľa výhod, ručíme za prípadnú pokutu.

V prípade záujmu a otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.