Zmluva o tichom spoločenstve

Zmluva o tichom spoločenstve je absolútnym obchodom, čo znamená, že sa spravuje vždy Obchodným zákonníkom bez ohľadu na postavenie jej účastníkov. Prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve sa zaväzuje tichý spoločník poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní, na základe čoho je podnikateľ povinný tichému spoločníkovi vyplácať časť zisku vyplývajúcu z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Obchodný zákonník vyžaduje pre uzavretie zmluvy o tichom spoločenstve písomnú formu.


Zmluvnými stranami sú tichý spoločník a podnikateľ. Tichý spoločník môže byť tichým spoločníkom bez ohľadu na to, či je sám podnikateľom, nakoľko sa na podnikaní iba podieľa, sám nevykonáva podnikateľskú činnosť, nemá právo podieľať sa na riadení spoločnosti. Druhou zmluvnou stranou naopak môže byť len podnikateľ.


Tichý spoločník sa na základe zmluvy zaväzuje podnikateľovi poskytnúť určitý vklad, na základe ktorého sa bude podieľať na jeho podnikaní. Vkladom môže byť okrem peňažného plnenia aj určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota. Podstatnou náležitosťou zmluvy, ktorá v prípade absencie spôsobuje jej neplatnosť, je určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania podnikateľa. Podľa Obchodného zákonníka je pre určenie podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania rozhodná ročná účtovná závierka. Tichému spoločníkovi vzniká nárok na podiel zo zisku do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. V prípade podnikateľa právnickej osoby, plynie táto lehota od schválenia tejto závierky. Podiel sa vypláca až po zdanení zisku podnikateľa. Obchodný zákonník ale nerieši, ako má tichý spoločník postupovať, ak podnikateľ nespracuje účtovnú závierku alebo ju nedá schváliť príslušnému orgánu, uvedené by malo byť upravené práve v zmluve o tichom spoločenstve. Tichý spoločník má vo veci svojho vkladu postavenie veriteľa, avšak nie je oprávnený požadovať vrátenie vkladu pred zánikom zmluvy. Podnikateľ negarantuje zisk, zisk je závislý od výsledku podnikania.


Tichý spoločník sa ale nepodieľa len na zisku, ale aj na strate. O podiel na strate sa znižuje vklad tichého spoločníka. Následne v prípade vytvorenia zisku, o podiel na zisku sa znížený vklad zvyšuje a nárok na podiel na zisku vzniká až po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu. Tichý spoločník sa na strate zúčastňuje len do výšky svojho vkladu. Ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu, účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká. Ak je vkladom vec, právo alebo iná majetková hodnota, je vhodné v zmluve presne určiť podmienky znižovania výšky vkladu.


Čo sa týka vzťahu k tretím osobám, práva a povinnosti z podnikania voči tretím osobám vznikajú iba podnikateľovi. Tichý spoločník ručí za záväzky iba vtedy, ak je jeho meno obsiahnuté v obchodnom mene podnikateľa – ručenie vtedy nastupuje zo zákona, preto by mal tichý spoločník po skončení jeho účasti na podnikaní podnikateľa žiadať o zmenu obchodného mena. Tichý spoločník taktiež ručí za záväzky, ak vyhlási osobe, s ktorou rokuje podnikateľ o uzavretí zmluvy, že obaja podnikajú spoločne. Z hľadiska dokazovania by ale bolo vhodné uvedené vyhlásenie vyhotoviť v písomnej podobe.


Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, tichý spoločník nemá postavenie spoločníka spoločnosti. Je iba oprávnený nahliadať do všetkých účtovných záznamov a obchodných dokladov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa zúčastňuje, ale chod spoločnosti ovplyvňovať nemôže.


Účasť tichého spoločníka na podnikaní zaniká uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, teda na dobu určitú alebo splnením dohodnutého cieľa; výpoveďou, ak nebola zmluva uzavretá na dobu určitú; ďalej ak dosiahne podiel tichého spoločníka na strate výšku jeho vkladu. Tichý spoločník nemá zo zákona povinnosť pri podiele na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať. Zmluva zaniká aj z dôvodu ukončenia podnikania, na ktoré sa zmluva vzťahovala a vyhlásením konkurzu na majetok podnikateľa alebo aj ak sa návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne pre nedostatok majetku, čím sa spoločnosť zrušuje. Konkurz sa považuje za zverejnený dňom zverejnenia uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

Lucia Karkesová Sign - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o.