Služby

Korporátne právo - Advokátska kancelária Lucia Karkesová s. r. o. Korporátne právo

V oblasti korporátneho práva naša kancelária pre Vás zabezpečí založenie obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) a družstva a ich organizačných zložiek, všetky korporátne zmeny (zmena obchodného mena, sídla, zmeny predmetov podnikania, zmena konateľa, predstavenstva, spoločníka, vymenovanie prokuristu, prevod obchodných podielov, predaj akcií, zvýšenie a zníženie základného imania, zápis záložného práva k obchodnému podielu a iné zmeny spoločenskej zmluvy príp. stanov).

Tak isto pre Vás zabezpečíme zrušenie obchodných spoločností s likvidáciou alebo bez likvidácie (zlúčenie, splynutie rozdelenie spoločností) príp. zmenu právnej formy na iný typ obchodnej spoločnosti alebo družstva. Poskytujeme tiež komplexnú právnu pomoc v konkurznom konaní.

Pre klientov, ktorí potrebujú vlastniť spoločnosť do 48 hodín (tzv. ready made spoločnosti), zabezpečíme predaj novozaloženej spoločnosti, ktorá má pridelenú DIČ resp. IČ DPH, alebo pomôžeme s kúpou už fungujúcich spoločností. V prípade potreby ponúkame možnosť prenájmu sídla pre spoločnosť.

Poskytujeme právne poradenstvo pri výbere vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, vzhľadom na predmet podnikania, počet spoločníkov, výšku základného imania, poradenstvo v otázkach budúceho fungovania spoločnosti (ochrana záujmov jednotlivých spoločníkov, rozhodovanie na valných zhromaždeniach a pod.) a zabezpečíme prípravu právnych dokumentov pre jednotlivé orgány obchodných spoločností.

Ďalej poskytujeme vypracovanie zmluvy o tichom spoločenstve, zmluvy o predaji podniku, due diligence (právny audit obchodných spoločností pri akvizíciách, rozdelení podniku a iných transakciách zameraný na relevantné informácie o spoločníkoch, majetkovej účasti spoločnosti, zmluvných vzťahoch, pracovno – právnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám a iné relevantné informácie podľa požiadaviek klienta) a transakčné poradenstvo.

Nižšie je uvedený zoznam najčastejšie využívaných právnych služieb v oblasti korporátneho práva, ceny uvedených služieb Vám pošleme na vyžiadanie obratom, tieto vždy zahŕňajú:

  • vypracovanie potrebných dokumentov
  • ohlásenie živností
  • vypracovanie a podanie návrhu na obchodný register
  • súdny poplatok
  • prevzatie výpisu z obchodného registra
  • oznámenie zmien na daňový úrad

Cenník

založenie s. r. o.
súdny poplatok 150,- eur
založenie a. s.
súdny poplatok 475,- eur
založenie j. s. a.
súdny poplatok 150,- eur
zmena v obchodnom registri týkajúca sa s. r. o. (obchodné meno, sídlo, predmety podnikania, konateľ, spoločník)
súdny poplatok 33,- eur
zníženie základného imania s. r. o.
súdny poplatok 33,- eur
zmeny v obchodnom registri týkajúce sa a. s. (obchodné meno, sídlo, predmety podnikania, predstavenstvo, akcionár)
súdny poplatok 33,- eur
zníženie základného imania a. s.
súdny poplatok 33,- eur
likvidácia s. r. o.
súdny poplatok 33,- eur, poplatok za zverejnenie výzvy likvidátora v OV 20,- eur, poplatky za vyžiadanie súhlasov správcov daní v sume 28,50,- eur
zlúčenie dvoch s. r. o.
súdny poplatok 33,- eur
zmena právnej formy z s. r. o. na a. s.
súdny poplatok 475,- eur
prevod spoločnosti s registráciou k DIČ (ready made)
súdny poplatok 33,- eur a notárske poplatky
prevod spoločnosti s registráciou k IČ DPH (ready made)
súdny poplatok 33,- eur a notárske poplatky
prenájom sídla (virtuálne sídlo) na adrese Mierová 202, Bratislava 2
zaslaná cena zahŕňa aj správu pošty, minimálna viazanosť je 1 rok
prenájom sídla (virtuálne sídlo) na adrese Nové záhrady I/9, Bratislava 2
zaslaná cena zahŕňa aj správu pošty, minimálna viazanosť je 1 rok
prenájom sídla (virtuálne sídlo) na adrese Krásnohorská 3029/3, Bratislava 5
zaslaná cena zahŕňa aj správu pošty, minimálna viazanosť je 1 rok

Odmenu za poskytnuté právne služby sa snažíme prispôsobiť možnostiam klienta s prihliadnutím na náročnosť poskytnutých služieb a časový rozsah prác.

Ak máte záujem zistiť koľko by stálo riešenie Vášho problému, neváhajte a napíšte nám.

Dohodnite si konzultáciu / vyžiadajte si cenovú ponuku.

MáteXotázku?